Ponieważ placówki żłobki nie są już traktowane jak zakłady opieki zdrowotnej, będą zwolnione z prowadzenia zapisu historii leczniczej podopiecznych.
Takie zmiany wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Ministerstwo Zdrowia przekazało go do konsultacji.
Wśród zmian znalazła się również propozycja, która określa postępowanie z materiałami potwierdzającymi przebieg kuracji chorego w sytuacji zakończenia działalności przez daną placówkę medyczną. Doprecyzowanie wynika z wymogów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), która przewiduje, że informacja o ich przechowywaniu powinna być wpisana do rejestru podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne. Projekt zakłada, że na wypadek zaprzestania działalności, np. przez niepubliczny szpital czy poradnię, to same te podmioty określają miejsce, gdzie takie archiwa są gromadzone. W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej robi to podmiot tworzący (np. powiat). W sytuacji gdy zadania likwidowanej placówki przejmuje inna, to również ona odpowiada za bezpieczne przechowywanie dokumentacji medycznej.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne