Uzyskanie pozytywnej opinii straży pożarnej i sanepidu co do warunków zapewnianych przez budynek, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, nie wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Takie stanowisko w sprawie lokali, w których będzie prowadzona działalność opiekuńcza zajęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powołuje się przy tym na rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. nr 69 poz. 367).
Zgodnie z nimi lokal przeznaczony na taką placówkę ma zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz szczegółowe standardy w nim określone. Potwierdzeniem ich spełnienia jest wydanie pozytywnej opinii przez straż pożarną i inspekcję sanitarną.
Resort tłumaczy, że uzyskanie tych opinii oznacza, że podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego nie zmienia wymagań higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Fakt ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawa budowlanego, które reguluje m.in. zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w całości lub części i przesądza o tym, że nie jest konieczne zgłoszenie takiej zmiany.