Szkoła nie tylko uczy, ale także wychowuje – to jeden z fundamentów nowej podstawy programowej dla placówek ponadpodstawowych, którą zaproponował resort oświaty. Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia.
Nowa podstawa programowa zakłada m.in. powrót do spiralnego układu treści nauczania. Oznacza to, że uczeń na kolejnych, wyższych etapach edukacji będzie powtarzał i utrwalał informacje z wcześniejszych lat. Resort edukacji zamierza też położyć większy nacisk na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły przez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych. MEN proponuje również wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych przez system dający szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę pierwszego języka obcego przez 12 lat (lub 13 w przypadku techników) natomiast drugiego przez 6 (7) lat, jak również kształcenie dwujęzyczne (począwszy od klasy VII szkoły podstawowej).
W nowej podstawie programowej więcej godzin będzie poświęconych przedmiotom technologii informacyjno-komunikacyjnych. Resort ma nadzieje, że ta zmiana przyczyni się do lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.
MEN chce też, aby w trakcie zajęć więcej czasu nauczyciele przeznaczyli na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację ciekawych projektów edukacyjnych.
Resort proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie 1 września 2018 r. Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać ma natomiast od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
Plastyka również w liceum
W 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum realizowane będą następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, podstawy przedsiębiorczości, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka. Poza tym do programu nauczania będą mogły zostać włączone języki regionalne i mniejszości narodowej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji