Etat i zlecenie

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo tylko do odliczenia kosztów dojazdu i to w limitowanej przez przepisy wysokości (patrz ramka). Mogą być one wyższe, wyłącznie jeśli niezbędne wydatki na dojazd do pracy były droższe i pracownik ma na to faktury.

Osoby, które podpisały umowę-zlecenie, mają prawo do kosztów uzyskania przychodów ustalanych procentowo (czyli ryczałtowo). Mogą odliczyć 20 proc. kwoty przychodów. Jeśli poniosły wyższe koszty, mogą odliczyć je w pełnej wysokości, ale muszą pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia tego faktu. W przypadku umowy o dzieło kosztów się nie odlicza.

Osobną kategorię stanowią twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich i praw pokrewnych. W rozliczeniu za 2012 r. po raz ostatni będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od 2013 r. będzie obowiązywał limit i koszty te nie będą już mogły przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2013 r. jest to połowa z 85 528 zł, czyli 42 764 zł (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278).

Grunt to dokumentacja

Największe możliwości odliczeń mają osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym samozatrudnione). Do kosztów mogą zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia ich źródła (przykłady podajemy w ramce). Wynika to z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa nie zawiera katalogu kosztów podatkowych. W art. 23 wymienia natomiast wydatki, które nimi nie mogą być. To m.in.: wartość własnej pracy podatnika, odsetki od własnego kapitału włożone w źródło przychodów, koszty reprezentacji.

– Zaliczenie konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów wymaga za każdym razem analizowania, czy faktycznie był on związany z uzyskaniem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów podatnika – podkreśla Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w spółce MDDP. Zaznacza, że wydatek musi być uzasadniony, a podatnik powinien w razie potrzeby umieć to wykazać.

Wydatek musi zostać też udokumentowany fakturą VAT lub rachunkiem (art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). Należy je przechowywać – dla potrzeb dowodowych – przez pięć lat, licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczą.