Propozycja została przedłożona w projekcie rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Do opracowania wzoru książeczki zdrowia dziecka resort został zobowiązany przez posłów. W czerwcu przyjęli oni nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2015 r. poz. 1163), która dała ministerstwu na to pół roku.
Książeczka ma zawierać wszystkie najistotniejsze informacje o stanie zdrowia malucha, odbytych szczepieniach, wizytach lekarza i położnej, bilansach zdrowia, a także specjalistycznych konsultacjach. Ten dokument ma się zaczynać od przebiegu ciąży i porodu, a będzie prowadzony aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Rodzice będą musieli okazywać go przy każdym badaniu ich potomka.
– Obowiązek dokonywania systematycznych wpisów w książeczce przyczyni się do polepszenia opieki zdrowotnej nad dziećmi, dając lekarzom różnych specjalności dostęp do kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy o dziecku i jego stanie zdrowia na kolejnych etapach rozwoju – podkreśla resort zdrowia. Obecnie podobne książeczki stosowne są tylko w niektórych placówkach medycznych.
Ich upowszechnienie postulował Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, ponieważ ułatwi to monitorowanie losów nieletnich pod kątem właściwej opieki medycznej.
Książeczki będą wydawane wszystkim dzieciom urodzonym po dniu wejścia w życie rozporządzenia. Podobne dokumenty, które mimo braku podstawy prawnej funkcjonowały dotychczas, zostaną uznane za równoważne.
Na tym nie koniec zmian w przepisach o dokumentacji medycznej. Projekt rozszerza regulacje dotyczące dokumentowania recept wystawianych na własny użytek. Dotychczas prawo przepisywania leków refundowanych (w tym także sobie i członkom rodziny) mieli tylko lekarze. Od stycznia przyszłego roku takie uprawnienie uzyskają także pielęgniarki i położne. Zgodnie z projektem będą one zobowiązane do prowadzenia wykazu zawierającego podstawowe informacje o pacjencie oraz przepisanym specyfiku.
Projekt określa również zakres informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja medyczna prowadzona w placówkach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze względu na szczególny charakter udzielanych w tym trybie świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza pilność i incydentalność, wystarczające jest prowadzenie dokumentacji zbiorczej, tzn. księgi porad. Nie ma natomiast potrzeby prowadzenia dokumentacji indywidualnej.
376 tys. dzieci urodziło się w 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji