Dostałam skierowanie do diabetologa. Zaczęłam szukać specjalisty i wtedy okazało się, że to wcale nie taka prosta sprawa. Jedne poradnie mówią, że już w tym roku wyczerpały limity, a zapisów na nowy rok jeszcze nie prowadzą. Inne znowu – że mogą zapisać, ale na marzec przyszłego roku. Czy moje skierowanie, wystawione w końcu października, nie straci do tej pory ważności – zastanawia się pani Anna, zaniepokojona, że cukrzyca narobi szkód w jej organizmie, zanim dostanie się do specjalisty.
Ważność skierowania to nie największy problem pani Anny – większym jest konieczność czekania w kolejce na jakąkolwiek poradę specjalisty. Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest bowiem dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych, leczniczych lub terapeutycznych. Zachowuje ono ważność do czasu realizacji przepisanej w nim usługi medycznej. Przy czym za realizację w tym przypadku uznaje się ustalenie terminu wizyty w przychodni specjalistycznej, przyjęcia pacjenta do szpitala, przeprowadzenia badania lub zabiegu ambulatoryjnego.
Natomiast już po objęciu pacjenta opieką konkretnej poradni skierowanie pochodzące od lekarza pierwszego kontaktu ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania tego skierowania. I tak długo, jak długo lekarz specjalista opiekujący się pacjentem na podstawie tego skierowania będzie wyznaczał mu terminy kolejnych wizyt.
Są jednak wyjątki:
● niezrealizowane skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zachowuje ważność, jednak podlega weryfikacji po 18 miesiącach od dnia jego wystawienia;
● skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia;
● skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
● skierowanie do szpitala psychiatrycznego wygasa po upływie 14 dni.
Ze skierowaniem do poradni diabetologicznej pani Anna powinna więc udać się do wybranej przychodni, zapisać się na wizytę i czekać... Od nowego roku zacznie obowiązywać przepis, że gdy już się zapisze, oryginał skierowania musi dostarczyć do wybranej przychodni w ciągu 14 dni.
Podstawa prawna
Art. 20 ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).