Dzięki temu rozwiązaniu placówki medyczne mogą otrzymać kwoty odpowiadające miesięcznej wartości umowy, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń. Trzeba się jednak z tych pieniędzy rozliczyć i nadrobić epidemiczne zaległości. Pomimo wydłużania okresu rozliczeniowego (obecny to koniec 2021 r.) nie wszyscy świadczeniodawcy będą w stanie odrobić pobrane zaliczki. Tym bardziej że wraz z rozpoczęciem 2022 r. wielu świadczeniodawców będzie zawierać nowe umowy (w niektórych zakresach wkrótce odbędą się postepowania konkursowe).
W związku z tym zdecydowano się na kolejne wydłużenie terminu. Zgodnie z projektowaną nowelizacją rozporządzenia z 4 września 2020 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 263 ze zm.) – rozliczenie będzie możliwe w kolejnych okresach rozliczeniowych, po 31 grudnia 2021 r., również w ramach innych umów zawartych z NFZ, a nie tylko w ramach tej, z którą wiązało się wypłacanie zaliczek. Przy czym maksymalny termin to 31 grudnia 2023 r.