Rząd przyjął wczoraj ustawę, która ma ułatwić wdrożenie e-recepty. Poparto również projekt wprowadzający zmiany w systemie IOWISZ, służącym do oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowotnym.
Elektroniczna recepta ma być powszechnie używana już pod koniec tego roku, a od 2020 r. jej wystawianie będzie obowiązkowe. W zeszłym tygodniu w Skierniewicach i Siedlcach ruszył pilotaż systemu.
Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw ma ułatwić wprowadzanie e-recepty. Zmieniono w nim przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (tych w postaci elektronicznej i papierowej) oraz dotyczące sprawozdawczości aptek przekazywanej NFZ. Nowe przepisy umożliwią też wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ułatwi to rozwój telemedycyny i pozwoli na skrócenie kolejek, bo według szacunków celem ok. 30 proc. wizyt u lekarza jest pobranie recepty.
Projekt przewiduje także zmiany dotyczące podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Chodzi o możliwość wykorzystania narzędzia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Narzędzie to będzie dodatkowym – obok obecnie przewidzianego podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP – dopuszczalnym sposobem podpisywania EDM.
Ponadto projekt modyfikuje niektóre przepisy dotyczące wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty lecznicze. Chodzi m.in. o „uszczelnienie” obrotu tymi produktami.
Z kolei projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmierza przede wszystkim do poszerzenia zakresu opiniowania inwestycji i obniżenia pułapu wartości podlegających mu projektów. Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji.
Po zmianach Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) będzie można wykorzystać już na etapie planowania utworzenia placówki leczniczej. Wnioski będą mogły złożyć także uczelnie medyczne i samorządy. W projekcie przewidziano również wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla tzw. inwestycji odtworzeniowych (czyli np. na remonty), dając podstawę do wydania odpowiedniego rozporządzenia przez ministra zdrowia.
Zmiany obejmą także procedury składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Wzrosną także związane z tym koszty.
Etap legislacyjny
Przyjęty przez rząd