Papierowe recepty wypełniane jednym charakterem pisma, możliwość wydania leku, gdy na recepcie zabrakło niektórych informacji oraz nowy sposób otaksowania – to zmiany przewidziane w projekcie, nad którym pracuje resort zdrowia.
Rozporządzenie w sprawie recept jest jednym z załączników do projektu nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Nowela ma dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Zmiany dotyczą przede wszystkim systemu nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi.
Do znowelizowanej ustawy ma zostać przeniesionych wiele przepisów z obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1570). Chodzi głównie o zasady i tryb wystawiania recept. Nowe rozporządzenie określać ma zatem przede wszystkim elementy niezbędne do ich realizacji. Dotyczyć będzie nie tylko recept wypisywanych przez lekarzy, lecz także przez pielęgniarki oraz inne uprawnione do tego osoby. O zaopiniowanie projektu resort zdrowia poprosił m.in. Naczelną Radę Lekarską.
Nowe przepisy wprowadzają m.in. wymóg, by recepta papierowa była wypełniana jednym charakterem pisma. Przepis ten rada uznała za zbyt rygorystyczny. NRL oceniła również, że należy odstąpić od określania wymiarów oraz wzoru recepty, ponieważ rozporządzenie zakłada jednocześnie możliwość realizacji recepty nieodpowiadającej tym wymogom, co podważa celowość ich wprowadzania.
Projekt przewiduje również wiele sytuacji, w których możliwe będzie zrealizowanie recepty, jeżeli nie ma na niej niektórych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z ustawą. Chodzi np. o przypadki, gdy wątpliwości lub braki dotyczą dawki leku – wówczas osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu. Jeśli nieczytelne lub błędne są dane pacjenta, farmaceuta może je uzupełnić na podstawie dokumentu okazanego przez osobę realizującą receptę. Gdyby nie został właściwie określony poziom odpłatności w przypadku leku, który występuje w więcej niż jednej cenie, wydaje się go za najwyższą odpłatnością, chyba że byłoby to niezgodne z objętymi refundacją wskazaniami, ograniczonymi wiekiem lub płcią. Wówczas należy go wydać z poziomem odpłatności odpowiadającym wiekowi lub płci pacjenta, nawet jeżeli byłby to najniższy poziom dla tego leku.
Odnosząc się do tego przepisu, NRL podkreśliła, że od lat postuluje wyłączenie lekarzy od „czynności o charakterze quasi-fiskalnym”, czyli określania poziomu odpłatności ordynowanych leków.
Nowością w stosunku do obwiązujących przepisów jest również wprowadzenie nowego sposobu otaksowania recepty, który polegał będzie na wytworzeniu elektronicznego „Dokumentu Realizacji Recepty” oraz przechowywanie go w Systemie Informacji Medycznej. Rozporządzenie szczegółowo określa informacje, które ma on zawierać (m.in. dane pacjenta, osoby realizującej receptę, informację, czy została wystawiona w postaci elektronicznej, czy papierowej).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów