Wejście w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego (w wersji z 30 września 2016 r.) oznaczałoby ogromną rewolucję. Można przyjąć, że jedną z najbardziej radykalnych, całościowych zmian w prawie w ostatnich latach, a także w ramach historii regulacji związanych z planowaniem przestrzennym. [tabela] Pamiętać trzeba o tym, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja. Niemniej jednak, chociażby z uwagi na zakres zmian, samorządy już teraz powinny pilnie śledzić i obserwować toczące się prace. Później czasu może być już zbyt mało.
Na obecnym etapie, w sytuacji gdy projekt jest bardzo świeży, trudno pokusić się o syntetyczną ocenę każdego z wprowadzanych przepisów. Warto zwrócić uwagę na kilka najciekawszych propozycji. W pierwszej kolejności na zmianę definicji ładu przestrzennego, przez bezpośrednie powiązanie jej ze zrównoważonym rozwojem i założeniem dążenia do zminimalizowania konfliktów przestrzennych. Ład przestrzenny ma nie być zasadą, ale stanem, do którego organy samorządu powinny dążyć. Podstawową zasadą staje się natomiast zrównoważony rozwój - i to w wymiarze nie tyle środowiskowym, ile ekonomicznym i społecznym. Można się zastanawiać, czy takie rozwiązanie nie zamaże trochę - zwłaszcza z perspektywy konkretnych gmin - głównych celów gospodarki przestrzennej. W praktyce trwają dyskusje nad tym, czym jest ład przestrzenny, jednakże w zaprezentowanym w projekcie kodeksu ujęciu chyba trochę pomniejsza się jego rolę względem stanu wcześniejszego.
Projekt wprowadza wiele nowych rozwiązań instytucjonalnych, np. prognozę przestrzennych potrzeb rozwojowych (sporządzaną na szczeblu wojewódzkim, obszaru funkcjonalnego i gminy). Ma ona określać - w perspektywie nie dłuższej niż 20 lat - zapotrzebowanie na nowe tereny, których zagospodarowanie jest niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, w oparciu o dane demograficzne i gospodarcze.