Wystąpiłem do gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Planuję budowę zakładu zbierania i odzysku odpadów. Wójt określił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dokument przedłożyłem. Przyznaję, że nie czekając na wydanie decyzji środowiskowej, rozpocząłem realizację inwestycji, ale po kontroli nadzoru budowanego – przywróciłem stan pierwotny. Mimo to wójt odmówił wydania decyzji środowiskowej. Czy słusznie?
W sytuacji, gdy inwestor przystąpił wprawdzie do realizacji przedsięwzięcia, ale następnie przywrócił samowolę do stanu pierwotnego – nie ma podstaw do odmowy podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 lipca 2016 r. (sygn. akt II SA/Gl 275/16). Wskazał on, że nie można odmówić wydania decyzji środowiskowej, gdy inwestor przed wydaniem takiego rozstrzygnięcia przystąpi do realizacji inwestycji, a jego działania zostały czy to zalegalizowane przez organy nadzoru budowlanego, czy też we własnym zakresie usunął on ich skutki i obecnie nie toczy się już postępowanie legalizacyjne.
Z orzecznictwa wynika, że w niektórych warunkach nie jest wykluczone wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do inwestycji rozpoczętych w warunkach samowoli budowlanej czy już zrealizowanych (por. wyrok WSA w Gliwicach z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 1998/13).
Podstawą takiego stanowiska jest brzmienie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.u.i.ś.). Wynika z niego, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem nie tylko decyzji o pozwoleniu na budowę czy o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ale także decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i rozstrzygnięciu o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wydawanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; dalej u.p.b.).
Wydanie decyzji wskazanych w art. 49 ust. 4 u.p.b. poprzedza nałożenie przez organ na inwestora obowiązku złożenia dokumentów wskazanych w art. 33 ust. 2 pkt 1 u.p.b., do których należy zaliczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (gdy obowiązek jej wydania wynika z przepisów).
Podsumowując: w razie gdy stwierdzone zostanie przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji środowiskowej i z naruszeniem przepisów u.p.b. – procedura środowiskowa co do zasady nie może być kontynuowana. Nie wyklucza to jednak możliwości wydania w ogóle decyzji środowiskowej, ale może to mieć miejsce w stosunku do inwestycji podlegającej ewentualnie postępowaniom legalizacyjnym przed organami nadzoru budowlanego i w związku z podjętymi przez ten organ czynnościami poprzedzającymi wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś.
Podstawa prawna
Art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
Art. 49 ust. 4 pkt 1, art. 51 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).