Powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nie będą już podlegały terenowej administracji, tylko głównemu inspektorowi, dla którego przełożonym jest minister zdrowia. Projekt w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Włączenie terenowych oddziałów państwowej inspekcji sanitarnej do tzw. zespolonej administracji rządowej spowodowało spadek skuteczności ich działania i utrudniło skoordynowane interwencji m.in. w zakresie zdrowia publicznego – twierdzi resort zdrowia.
– Po wielu latach pracy w inspekcji jestem przekonany, że przywrócenie pionowej struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej umożliwi lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, ujednolicanie procedur działania w całym kraju, a również zmniejszy koszty – mówi DGP Marek Posobkiewicz, główny inspektor.
Przyznaje, że zasadniczym celem nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm) jest też uniknięcie potencjalnych konfliktów interesów. – Obecnie powoływany przez starostę powiatowy inspektor sanitarny nie może kontrolować szpitali, szkół oraz innych podmiotów, których organem założycielskim jest właśnie starosta – wyjaśnia Posobkiewicz.
Na kontrolę przyjeżdżają w takiej sytuacji pracownicy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. – Często jest to trasa ponad 100 km, a zwłaszcza w przypadku kontroli interwencyjnych czas jest niezwykle istotny – wyjaśnia szef GIS.
Szef inspekcji nie będzie już też musiał np. informować wojewody lub starosty o wydaniu podległym mu organom poleceń dotyczących czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. Projekt popierają partnerzy społeczni. Jak pisaliśmy w maju w DGP, to właśnie oni wystąpili o przywrócenie tzw. pionowej podległości placówek inspekcji sanitarnej i farmaceutycznej. Pracodawcy zwracali uwagę m.in. na fakt, że firmy mające oddziały w różnych regionach borykają się obecnie z różnymi interpretacjami przepisów wydawanych przez inspektorów z poszczególnych oddziałów.
Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach