BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania. Wsparcie ma charakter pomostowy – ma wspomóc je, zanim dotrze do nich refundacja ze środków unijnych.
Od 20 lipca jednostki samorządu terytorialnego i lokalne grupy działania mogą składać w oddziałach Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020. Instrument znany jest też z okresu 2007–2013. Dzięki pożyczkom gminy i, co jest nowością, powiaty mają szansę szybciej rozpocząć realizację projektów unijnych, jeszcze zanim dotrze do nich refundacja. Wartość obecnie dostępnego wsparcia z BGK przewidywana jest na ponad 1,2 mld euro.
Pożyczkę można otrzymać na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektów z wybranych działań na obszarach wiejskich. W przypadku samorządów chodzi o projekty polegające m.in. na budowie i remoncie dróg, domów kultury, targowisk oraz parków, ochronie zabytków, kształceniu zawodowym, korzystaniu z usług doradczych.
Pożyczki, w zależności od kategorii projektu, mogą sięgnąć 3 mln zł (budowa lub modernizacja dróg lokalnych) lub 2 mln zł (gospodarka wodno-ściekowa). Ważne, by finansowanie nie przekroczyło 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.
W przypadku lokalnych grup działania realizujących projekty grantowe pożyczka nie może być większa niż 300 tys. zł.
W nowym rozdaniu – jak twierdzi BGK – będzie taniej i prościej. Przykładowo, składając wniosek, jednostka samorządu niekoniecznie będzie musiała przedstawiać umowę o przyznaniu pomocy i aneksy do tej umowy. Wystarczy, że przedstawi listę operacji zatwierdzoną przez właściwy podmiot wdrażający. – Wcześniej pożyczkobiorca musiał dostarczyć kserokopie różnych dokumentów, teraz wystarczy, że złoży oświadczenia, np. nie są potrzebne nie tylko umowy z wykonawcami, lecz także np. wymagana wcześniej uchwała zarządu – wyjaśnia Anna Czyż, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ma być też prościej na etapie wypłaty środków. – Dotychczas dyspozycje płatnicze musiały być składane każda na oddzielnym druku, teraz kilka dyspozycji płatniczych może być złożone na jednym druku – dodaje Anna Czyż.
Zmieniono też formułę oprocentowania – ze stałego na zmienne. Podstawą jego ustalania jest stawka WIBOR 3M (która w III kwartale br. wynosiła 0,43 proc.). Do tego dochodzi prowizja BGK – 0,1 proc. kwoty pożyczki. Wcześniej oprocentowanie przekraczało 1 pkt proc.
Spłata pożyczki będzie następować z dofinansowania, jakie będzie otrzymywał beneficjent z agencji płatniczej. Nie ma konieczności organizowania przetargu.
W ramach PROW 2007–2013 BGK zawarł umowy pożyczkowe o łącznej wartości przeszło 3 mld zł. Dzięki temu samorządy i lokalne grupy działania na terenach wiejskich płynnie wykonały ponad 5 tysięcy potrzebnych inwestycji.