Gmina sfinansuje budowę ścieżki rowerowej przy drodze, której nie jest zarządcą. Taką możliwość proponuje projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, na razie jest w trakcie konsultacji.
– Wiele samorządów, w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne, pragnie przeznaczyć środki finansowe na inwestycje przy drogach zarządzanych przez inne podmioty – podkreśla Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Dlatego proponuje, aby mogły przeznaczyć środki publiczne na budowę chodników, ścieżek rowerowych, dodatkowych elementów oświetlenia przy przejściach dla pieszych na obszarze służącym wspólnocie lokalnej, które są zlokalizowane w pasie drogowym innego zarządcy.
Zmiana ukróci wątpliwości interpretacyjne obecnych przepisów. Np. regionalne izby obrachunkowe wskazują, że gminy nie mogą finansować np. budowy chodników przy drogach krajowych. W ich ocenie przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) nie przewidują bowiem możliwości udzielania dotacji przez gminy organom administracji rządowej.
Projekt przewiduje też dodanie nowego przepisu, zgodnie z którym minister infrastruktury będzie miał możliwość wydawania i rozpowszechniania wzorów oraz standardów dotyczących drogownictwa. Chodzi na przykład o podręczniki dobrych praktyk w sprawie projektowania, robót budowlanych czy utrzymania dróg publicznych. Zdaniem resortu pozwoli to na szybkie wdrażanie nowych technologii, które pozwolą na bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska projektowanie infrastruktury drogowej. Zapewnia też, że wzorce te nie będą stanowiły prawa powszechnie obowiązującego. – Zastosowanie proponowanych przez ministerstwo wzorów będzie należało do indywidualnej decyzji podmiotu, który będzie nimi zainteresowany – podkreśla MIiB.
55 proc. tyle dróg jest w zarządzie gmin
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji