Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają obowiązek odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezależnie od tego, czy jest on kompletny, czy też nie – uznał wojewoda zachodniopomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym.
Rada Gminy Manowo podjęła uchwałę w sprawie utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W regulaminie stworzono zapis, iż zużyty sprzęt nie może być zdekompletowany. Oznaczało to, że mieszkaniec, który chciałby oddać np. starą lodówkę lub kuchenkę, w której brakowałoby jakiejś części, nie mógłby tego zrobić w lokalnym PSZOK-u.
Regulacja ta wzbudziła wątpliwości wojewody, który badał legalność uchwały. Dokonał on konfrontacji zapisu regulaminu z art. 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o ZSEE (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). Przepis ten rzeczywiście wskazuje, że w celu przeciwdziałania nielegalnemu handlowi częściami elektroodpadów zakazuje się zbierania niekompletnych elektrośmieci oraz części ZSEE. Ale spod tego zakazu są wyłączone podmioty prowadzące PSZOK-i.
Reklama
Nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla zastrzeżenia, iż sprzęt dostarczany do PSZOK-u nie może być zdekompletowany – wskazał wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 11 lipca 2016 r., nr P-1.4131.164.2016.AB.