Posiadacz Karty Polaka będzie mógł kilkakrotnie otrzymać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymanie w Polsce, ale będzie mogło ono zostać przyznane maksymalnie na dziewięć miesięcy.

Polecany produkt: 500+ Krok po kroku. Rewolucja w świadczeniach >>>

Tak wynika z poprawki wprowadzonej do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. Sejm przyjął do tej noweli jeszcze kilkadziesiąt innych uwag zaproponowanych przez Senat.
Wprowadza ona rozwiązania ułatwiające posiadaczom tego dokumentu osiedlanie się w Polsce. Zawiera m.in. nowy rozdział dotyczący form i trybu przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka. Wynika z niego, że osoba przyjeżdżająca do Polski w ramach repatriacji przez trzy miesiące będzie mogła otrzymać zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przez kolejne sześć miesięcy 60 proc. tej kwoty. Uchwalone prawo umożliwia także przyznanie Karty Polaka dziecku, którego rodzice zmarli, nie otrzymawszy jej, a byli narodowości polskiej lub posiadali obywatelstwo RP.
Nowe przepisy zwalniają też posiadacza tego dokumentu z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa. W pierwszym przypadku byli z nich i tak zwalniani, w drugim opłaty były bardzo wysokie, a dla rodaków ze Wschodu wręcz zaporowe – nawet 500 euro.
Nowela przewiduje też m.in., że Rada ds. Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w MSZ, a właściwy do powoływania i odwoływania jej członków, a także do określania zasad jej funkcjonowania, będzie minister tego resortu.
Zaproponowane przez Senat poprawki miały w większości charakter korygujący. Senatorowie wskazali np., że Karta polaka traci ważność w dniu nabycia przez jej posiadacza obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Uregulowano też zasadę zwrotu karty, która utraciła ważność, w tym termin, w którym posiadacz ma taki obowiązek. Senatorzy zaproponowali, aby była oddawana wojewodzie w ciągu 14 dni od momentu, w którym zainteresowany otrzymał dokument potwierdzający obywatelstwo lub prawo stałego pobytu. Doprecyzowali także przepisy odnoszące się do vacatio legis ustawy. Nowela ma wejść w życie trzy miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Skierowany do podpisu prezydenta