Służby będą miały więcej czasu na zbadanie, czy wjazd obcokrajowca na terytorium Polski i jego pobyt może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów.
– Do ustawy wprowadzono rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez nasze państwo zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP. Służby dostaną więcej czasu na sprawdzanie obcokrajowców, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę – uzasadnia konieczność zmian Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Termin na wydanie opinii przez policję czy inne służby (np. ABW i straż graniczną) na temat obcokrajowca zostanie przedłużony z 7 do 45 dni. Będzie też istniała możliwość dalszego wydłużenie go o kolejnych 14 dni. Szef urzędu ds. cudzoziemców będzie związany z przekazaną mu informacją.
– Nawet jeśli tylko jedna z tych instytucji poinformuje szefa urzędu, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt w naszym kraju stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, to nie przeprowadzi on przesiedlenia – wyjaśnia resort spraw wewnętrznych.
Przepis o obowiązkowym uzyskiwaniu informacji przez szefa urzędu w sprawie zagrożenia dla obronności stwarzanego przez cudzoziemca nie będzie dotyczył osoby, która ma mniej niż 13 lat. Projekt rezygnuje też z domniemania, że w razie braku informacji ze strony służb uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium RP nie stanowi zagrożenia dla obronności.
Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu