O przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka będzie decydował wojewoda. Tak wynika z nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, nad którymi prace zakończył Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.
Zgodnie z ustawą o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.) od początku 2017 r. repatrianci będą mogli ubiegać się pieniądze na zasiedlenie. Przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w naszym kraju oraz do jego wypłaty jest starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu w osoby uprawnionej. Parlament jednak postanowił to zmienić.
Reklama

Reklama
– Mając na względzie powiązanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego z faktem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, do którego rozpatrzenia właściwy jest wojewoda, wskazane jest, aby był on również organem przyznającym to świadczenie, natomiast starosta pozostawałby organem uprawnionym do jego wypłaty – wskazali posłowie w uzasadnieniu.
Parlamentarzyści zwracają także uwagę, że obecne przepisy nie przewidują mechanizmów pozwalających na wyeliminowanie sytuacji wielokrotnego wnioskowania o przyznanie świadczenia pieniężnego przez tę samą osobę. Co więcej, nie ograniczają kręgu uprawnionych do ubiegania się o środki tylko do repatriantów, którzy złożą wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po wejściu w życie przepisów ustawy. W efekcie o wpłatę tych pieniędzy mogłyby ubiegać się również osoby, które złożyły wnioski i uzyskały zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka w poprzednich latach (łącznie 10105 osób w latach 2014 – czerwiec 2016). – Pozostaje to w sprzeczności z celem świadczenia, jakim jest pomoc w początkowym okresie pobytu w Polsce osobom, które zdecydowali się na osiedlenie w naszym kraju – uzasadniają posłowie.
Po wejściu w życie nowych przepisów osoby zainteresowane pieniędzmi na zasiedlenie będą miały trzy miesiące na złożenie wniosku od wniesienia wniosku o zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Zgodnie z nowelą w przypadku wyczerpania się rezerwy celowej na te świadczenia wstrzymany zostanie nabór wniosków, natomiast osoby uprawnione do świadczeń będą mogły je uzyskać w kolejnym roku.
I choć nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm, to zdaniem części parlamentarzystów regulacje dotyczące udzielania pomocy repatriantom w wielu miejscach są nadal nieprecyzyjne. – Mogą spowodować problemy z przyznaniem świadczenia – podkreśla posłanka PO Joanna Fabisiak. Ponadto w jej ocenie wnioski w sprawie przyznania tych pieniędzy powinny być składane do starostów, a nie wojewodów. – Byłoby to znaczenie wygodniejsze rozwiązanie dla posiadaczy Karty Polaka. Centralizacja systemu jest niepotrzebna – dodaje Joanna Fabisiak.
Etap legislacyjny
Nowelizacja przesłana na Senatu