Samorządy wciąż mogą się ubiegać o ubiegłoroczne środki z RPO. Dzisiaj informujemy o ofertach dla podmiotów z woj. lubuskiego i małopolskiego
W ich ramach JST mogą uzyskać fundusze na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji.
W woj. lubuskim trwa nabór wniosków w ramach działania Efektywność energetyczna, RPO Lubuskiego (działanie 3.3, poddziałanie 3.2.2 – ZIT Gorzów Wielkopolski), konkurs nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15. Termin na zgłoszenie projektu upływa 31 marca 2016 r. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Podanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub w sekretariacie wydziału zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Pieniądze są przeznaczone na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w modernizowanych energetycznie budynkach. Ze wsparcia mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem są JST lub dla których podmiotem założycielskim są JST. Projekty mają być zgodne m.in. ze strategią ZIT oraz uzyskać pozytywną opinię eksperta zajmującego się ocenami oddziaływania na środowisko.
Budżet tego konkursu przekracza 14 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Minimalny wkład własny beneficjenta to min. 15 proc. całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, z czego 1 proc. powinny stanowić środki własne.
Powyższy konkurs ogłosił zarząd województwa lubuskiego jako instytucja zarządzająca RPO.
Z kolei zarząd województwa małopolskiego jako instytucja zarządzająca RPO prowadzi nabór w ramach działania 2. E-administracja i otwarte zasoby, RPO Małopolskiego (Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja).
Wnioski można składać do 29 lutego 2016 r. By tego dokonać, należy skorzystać z systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.
Na co przewidziano wsparcie? Mają to być przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje m.in. informatyzację procedur administracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów i elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi. Obejmuje także działania w zakresie zapewnienia integracji platform lokalnych i regionalnych z platformą ePUAP, przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST, i zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego.
Z unijnych pieniędzy skorzystać mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, ale wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym.
Na te cele przewidziano w projekcie 34,1 mln zł, przy czym maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu sięga 75 proc.