Zarząd Związku Gmin Wiejskich apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie dotacji przekazywanej na obsługę działań związanych z przyznawaniem zasiłków na dzieci i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Co do zasady na realizację obydwu form wsparcia samorządowi przysługuje 3 proc. kwoty przewidzianej na wypłatę każdej z nich. To z tych pieniędzy pokrywany jest koszt postępowań w sprawie przyznawania świadczeń oraz działań podejmowanych w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Jednak jak wskazuje związek, 3 proc. dotacji na realizację zadań zleconych jest kroplą w morzu potrzeb. Dodaje, że prowadzone przez stronę samorządową i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji analizy, chociaż nie zostały zakończone, to pokazały duży rozdźwięk między faktycznymi nakładami pracy i kosztami na obsługę zadań powierzanych przez rząd a kwotami, które przekazuje na ten cel.
Marek Olszewski, przewodniczący ZGW, podkreśla, że problem ten dotyczy zwłaszcza jednostek zajmujących się pomocą społeczną oraz sprawami obywatelskimi. Co więcej, już wkrótce na skutek wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci samorządy czeka rewolucja, w związku z którą zakres i skala dotychczasowych czynności będą stanowiły margines wobec nowych wyzwań. Dlatego ZGW wystąpił do resortu pracy o urealnienie nakładów finansowych na obsługę świadczeń.
O zwiększenie dotacji już w ubiegłym roku zwracał się do resortu również Związek Miast Polskich oraz posłowie. Szanse na taką zmianę są jednak niewielkie. Ministerstwo w odpowiedzi na interpelację Tomasza Piotra Nowaka, posła poprzedniej kadencji, wyjaśniło, że nie są planowane zmiany prowadzące do zwiększenia z 3 proc. do 5 proc. dotacji lub też jej zróżnicowania w zależności od wielkości gminy. Podkreślił w niej, że każdy wzrost w wysokości wypłacanych świadczeń rodzinnych powoduje większe wydatki budżetu państwa na ten cel, a tym samym wyższą niż dotychczas dotację. Natomiast w przypadku wsparcia przysługującego z FA jego wysokość rośnie wraz z podwyższaniem przez sąd alimentów na dzieci, co wpływa na zwiększenie dotacji na koszty obsługi. Z kolei wprowadzenie różnic w wysokości wskaźnika dotacji w zależności od wielkości gminy mogłoby naruszać konstytucyjną zasadę równości. Jest to niezasadne również z tego powodu, że im większa jest gmina, tym więcej ma osób korzystających ze świadczeń na dzieci i otrzymuje wyższą kwotę na ich wypłatę.
Ważne
Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie