Razem z mężem wychowujemy czworo dzieci i w związku z tym mamy karty dużej rodziny. Nasza gmina prowadzi własny program wspierania rodzin wielodzietnych, więc możemy korzystać również z lokalnych ulg. Gdy pytałam jednak urzędników, czy przysługuje nam obniżka w opłacie za wywóz śmieci, dowiedziałam się, że nie mogą udzielać tego typu ulg. Czy coś się zmieniło? – pyta pani Wioletta
Od początku tego roku zmieniły się przepisy związane z udzielaniem przez gminy ulg w opłatach za odbiór odpadów. Jeszcze do końca 2014 r. samorząd mógł w całości lub części zwolnić z ponoszenia kosztów wywozu śmieci tylko mieszkańców o najniższych dochodach, którzy spełniają kryterium dochodowe do uzyskiwania świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast od tego roku do grupy tej dołączyły rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli te mające minimum troje dzieci na wychowaniu. Zmiana nie oznacza jednak, że każda gmina ma obowiązek odstąpienia od pobierania lub zmniejszenia dla nich opłat za śmieci. Jest to bowiem indywidualna decyzja każdego samorządu. Jeśli takie rozwiązanie zostanie wybrane, to zostanie uwzględnione w uchwale radnych, która określa kwoty wnoszone przez mieszkańców za wywóz śmierci. Uzyskanie ulgi nie jest natomiast uzależnione od tego, czy gmina prowadzi własny program wspierania rodzin wielodzietnych. Konieczna jest jedynie wola władz do wprowadzenia niższej opłaty dla tej kategorii mieszkańców. Rodzice powinni więc sprawdzić, czy ich gmina zamierza skorzystać z tej możliwości.
Warto wiedzieć, że 1 stycznia br. weszły w życie zmiany związane z procedurą wydawania karty lub jej duplikatu. Tak jak do tej pory można to zrobić w formie tradycyjnej, czyli poprzez złożenie wniosków i odpowiednich dokumentów na papierze lub elektronicznie. Jednak w tym drugim przypadku powinno się to odbywać za pośrednictwem portalu Emp@tia, czyli specjalnej platformy, która służy do elektronicznego ubiegania się o świadczenia pieniężne na dzieci. Taki e-wniosek musi być jednak opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. W ten sam sposób muszą też być uwierzytelnione dokumenty elektroniczne kopie dokumentów, które są dołączane do wspomnianego formularza, takie jak np. dokument potwierdzający tożsamość.
Nie zmieniły się natomiast ogólne warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać KDR. Przysługuje ona obojgu rodzicom oraz ich małżonkom, osobie samotnie wychowującej potomków oraz tym, które pełnią funkcję rodziców zastępczych lub prowadzą rodzinny dom dziecka, o ile mają co najmniej trójkę dzieci. Z uprawnień wynikających z posiadania karty mogą w zasadzie korzystać bezterminowo, a więc również gdy potomkowie lub podopieczni rodziców zastępczych przestaną być na utrzymaniu rodziców. Z kolei dzieciom KDR jest przyznawana co do zasady do ukończenia 18 lat. Jeśli zaś po osiągnięciu pełnoletniości dziecko kontynuuje naukę, okres ważności karty może być przedłużony do czasu jej zakończenia, chociaż nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym dorosłe dziecko będzie miało 25. urodziny. Z kolei gdy potomek jest niepełnosprawny i ma orzeczenie zaliczające do umiarkowanego lub znacznego stopnia dysfunkcji zdrowotnej, dokument ten jest wydawany na czas jego ważności.
Posiadanie KDR daje możliwość uzyskiwania różnego rodzaju zniżek i ulg w tych jednostkach, instytucjach lub podmiotach prywatnych, które zdecydowały się przystąpić do rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Dzięki karcie można obecnie skorzystać ze zniżek m.in. na zakupy spożywcze oraz usługi: telekomunikacyjne, transportowe, paliwowe i medyczne. Daje też ona prawo do ulgi w opłacie za wystawienie paszportu, darmowego wstępu do parków narodowych. Jest to jednak tylko wycinek możliwych do uzyskania rabatów, ponieważ ich lista z każdym miesiącem ulega wydłużeniu. Większość instytucji, które przystąpiły do programu, informuje w swoich siedzibach o tym, że honoruje KDR. Dodatkowo, aby sprawdzić, gdzie przysługują uprawnienia wynikające z posiadania karty, rodzic może to sprawdzić na stronie internetowej, np. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie informacje w tym zakresie są na bieżąco aktualizowane, albo w specjalnej wyszukiwarce umieszczonej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. Pozwala ona na znalezienie instytucji w danym województwie lub w podziale na kategorie, które interesują rodzica. ©?
Przeprowadzka do innej gminy wymaga wymiany KDR
Rodzina, która zmienia swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, musi wystąpić o wydanie nowej karty dużej rodziny (KDR). Tak wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym wymóg ten obowiązuje, jeśli rodzina przeprowadza się na teren innej gminy. Jest to niezbędne, bo wtedy zmienia się kod terytorialny gminy, który jest elementem numeru karty. Jeżeli więc przeprowadzka dotyczy miejscowości znajdujących się w obrębie jednej gminy, wymiana KDR nie jest potrzebna. Przeniesienie się na teren innego samorządu wiąże się też z koniecznością unieważnienia dotychczasowej karty. W tym celu należy ją zwrócić do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), który ją wydał. Natomiast uzyskanie nowej karty w związku z zmianą miejsca zamieszkania nie powoduje, że członkowie rodziny będą obciążeni opłatą za jej wyrobienie. Jej wniesienie jest bowiem wymagane tylko w przypadku występowania o duplikat KDR, jeśli dojdzie do jej kradzieży, zgubienia lub utraty w innych okolicznościach.
Podstawa prawna
Art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)