Osoby występujące o Kartę Dużej Rodziny (KDR) nie będą musiały przedstawiać aktów małżeństwa i urodzenia dzieci oraz dokumentów potwierdzających ich tożsamość.
Taką zmianę wprowadza przyjęta przez Senat ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (bez poprawek). Przewiduje ona modyfikacje m.in. w przepisach dotyczących KDR, które spowodują, że zmniejszy się liczba dokumentów dołączanych do wniosku o jej wydanie. Zawarte w nich informacje organy przyznające karty będą bowiem ustalały i weryfikowały samodzielnie za pośrednictwem odpowiednich rejestrów i baz danych. Wśród nich będzie chociażby Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności, w którym gmina będzie mogła zweryfikować to, czy członek rodziny wielodzietnej ma orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu.
Podobne zmiany zajdą też w przypadku prowadzonych przez gminy postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz wychowawczego. Wprawdzie już obecnie wiele danych potrzebnych do wydania decyzji gminy uzyskują samodzielnie drogą elektroniczną, ale ich zakres zostanie poszerzony o informacje o prawie do opieki zdrowotnej oraz kwocie dochodu stanowiącego zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci. Dodatkowo będą też mogły korzystać z danych pochodzących z systemu informacji oświatowej obejmujących informacje np. o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub placówki oświatowej oraz ogólnopolskiego wykazu studentów, które Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie otrzymywać od resortu edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego.
Reklama
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta