Gminy będą mogły uchwalić programy rewitalizacji. Powinny one zawierać m.in. szczegółową diagnozę obszaru odnawianego, cele działania, opis planowanych przedsięwzięć, koszty i źródła finansowania. Dla terenów najbardziej zdegradowanych będą mogły być przyjęte miejscowe plany rewitalizacji jako specjalna forma miejscowego planu zagospodarowania. Rewitalizacji będą mogły podlegać m.in. niezamieszkane poprzemysłowe tereny czy takie, w których przekroczone są standardy jakości środowiska lub znajdują się odpady stanowiące zagrożenie. Obszar rewitalizacji nie może przekroczyć 20 proc. powierzchni gminy, a działania te mogą objąć maksymalnie 30 proc. jej mieszkańców.
W toku prac senackich zwrócono uwagę na treść przepisów określających tryb wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Wynika z nich, że obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych powstaje wtedy, gdy podjęcie uchwały w sprawie wytypowania tego terenu nastąpiło na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Natomiast analogiczny obowiązek przeprowadzenia konsultacji nie został sformułowany, gdy inicjatorem jej ustanowienia jest rady gminy.
Dlatego izba uznała za konieczne wprowadzenie zasady, zgodnie z którą obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru powstaje niezależnie od tego, kto jest inicjatorem jej podjęcia.
Etap legislacyjny
Skierowano do podpisu prezydenta