Przyjmowany on jest przez radę gminy i dotyczy wyznaczonego uprzednio obszaru rewitalizacji. Jest konsekwencją wyznaczenia wcześniej odpowiednich obszarów.

Co zawiera

Plan zawierać powinien m.in.:

● szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji i związanych z nim negatywnych zjawisk,

● opis powiązań z innymi dokumentami strategicznymi, w tym strategią rozwoju gminy czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

● opis stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,

● opis planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, a także technicznym), ich nazwę, wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty i sposób ich oceny; zamieszczenie innego podmiotu publicznego niż gmina wymaga jednak zgody tego podmiotu; wyróżnia się tu listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

● szacunkowe ramy finansowe całego programu,

● opis struktury zarządzania realizacją programu, system jego monitorowania i oceny,

● załącznik graficzny.

Tak więc gminny program rewitalizacji stanowi pewną realizowaną na obszarze rewitalizacji koncepcję rozwiązania istniejących problemów. Przede wszystkim sprowadzać to się będzie do realizacji wymienionych w programie przedsięwzięć i stworzenia ram dla zarządzania poszczególnymi procesami inwestycyjnymi. Od sposobu podejścia organów gminy zależy to, jak szczegółowy i w jakim stopniu dopracowany będzie ten program.

Procedura sporządzenia gminnego planu rewitalizacji przypomina trochę procedurę sporządzenia różnych aktów polityki przestrzennej.

Jak powstaje program rewitalizacji

Procedura sporządzenia gminnego planu rewitalizacji przypomina trochę procedurę sporządzenia różnych aktów polityki przestrzennej. Pokazujemy ją w krokach.

Zaraz po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji rada gminy musi wprowadzić zawarte w nim przedsięwzięcia rewitalizacyjne do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Sam program podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji przez organ wykonawczy gminy raz na trzy lata. Szczegółowy zakres oceny określa sam program w części dotyczącej jego monitorowania i oceny. Gdy się stwierdzi, że wszystkie cele programu zostały już zrealizowane, rada gminy uchyla ten program.

Osobna kwestia to relacja między programem a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Między oboma wymienionymi dokumentami powinna bowiem występować zgodność. Jeśli zgodności nie ma, to studium powinno zostać dostosowane do programu (i w związku z powyższym konieczna będzie procedura zmiany obowiązującego studium). W takiej sytuacji dopuszczalne będzie jednoczesne prowadzenie procedury zmiany studium i obowiązujących na danym obszarze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie zmiany studium musi nastąpić przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Należy już w tym miejscu zasygnalizować problem, który będzie widoczny jeszcze mocniej w dalszej części analizy. W ustawie o rewitalizacji pojawia się sporo nowych rozwiązań, które w pewien sposób uzależniają akty planowania przestrzennego na szczeblu gminnym od uchwał powołujących obszary rewitalizacji i zawartych w nich postanowień. Mogą stanowić one bowiem podstawę do zakazu wydawania decyzji lokalizacyjnych czy też zmian w ramach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Trzeba wskazać, że stanowi to poważny problem. Może się szybko okazać, że różnych uzależnień poszczególnych aktów planistycznych jest zdecydowanie zbyt dużo i w konsekwencji cały system planowania przestrzennego staje się coraz bardziej zbiurokratyzowany i pogmatwany.

WAŻNE Gminny program rewitalizacji i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinny być ze sobą zgodne. Jeżeli tak nie jest, konieczna jest zmiana studium i dostosowanie go do treści programu.

5 kroków do sporządzenia gminnego planu rewitalizacji

KROK 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania programu (z inicjatywy samej rady gminy lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta).

KROK 2. Ogłoszenie informacji o podjęciu uchwały.

KROK 3. Sporządzenie projektu uchwały przyjmującej program rewitalizacji.

KROK 4. Opiniowanie uchwały programowej.

KROK 5. Podjęcie ostatecznej uchwały przyjmującej program.

Kto opiniuje projekt programu

Wśród organów opiniujących występują m.in. zarząd powiatu, zarząd województwa, wojewoda, organy wojskowe, państwowy inspektor sanitarny czy operatorzy sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządcy dróg oraz linii i terenów kolejowych. Gdy jest to uzasadnione specyfiką obszaru, opinie wydawać mogą również m.in. regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki konserwator zabytków, dyrektor urzędu morskiego, minister właściwy do spraw zdrowia czy też Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Opinia jest dla gminy niewiążąca. W większości przypadków ustawodawca doprecyzowuje zakres, w ramach którego opinia powinna być wydawana. W podobnym trybie dokonywana jest zmiana programu. Koszty tych procedur muszą zostać pokryte z budżetu gminy.