„Inne” – w tej kategorii często mieszczą się wydatki samorządów na kulturę. Gdzieś na końcu budżetu. Zaś w blisko stu gminach takich inwestycji w ogóle nie ma.
Ustawa o samorządzie gminnym mówi jasno: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (...)”. Tyle teorii.
W rzeczywistości w każdym samorządzie jest inaczej. Różne gminy, powiaty czy województwa te wydatki traktują zupełnie inaczej. Dobrze widać to w zestawieniu GUS za 2013 r. Średnio samorządy na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydały 178 zł. Ale różnice między poszczególnymi województwami są znaczne. Najoszczędniejsze było województwo świętokrzyskie ze 137 zł, a już zachodniopomorskie zainwestowało aż 215 zł.