Pracownik samorządu, na terenie którego mieszkam, poproszony o udostępnienie danych o budowie drogi w naszej miejscowości, kazał mi wysłać pytanie drogą elektroniczną. Napisałam, ale otrzymałam informację, że odpowiedź dostanę, tylko jeśli podam mój pełny adres i telefon – skarży się pani Wiktoria. – Czy to konieczne, jeśli prosiłam o odpowiedź na skrzynkę e-mail – zastanawia się czytelniczka
Każdy obywatel – niezależnie od wieku – ma prawo do wiedzy o działalności władz publicznych na swoim terenie, a nawet każdym innym, który go interesuje. Może pytać o wszystko, co dotyczy funkcjonowania urzędu, jego zadań, sposobów działania i wystawionych faktur. Informacją publiczną jest bowiem to, co odnosi się do władzy publicznej, a także informacje związane z wydatkowaniem funduszy publicznych, realizacją zadań publicznych np. przez spółki komunalne, organizacje pozarządowe lub placówki publiczne. Zatem informacji o swojej aktywności musi udzielić wójt, agencja rządowa, organizacja pozarządowa lub spółka, która otrzymuje na działalność publiczne pieniądze. Dotyczy to również przedszkoli i szkół, szpitali, placówek kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, związków zawodowych i partii politycznych.
Wniosek (pytanie obywatela) powinien być odformalizowany. Co oznacza, że nie musi być podpisany, może być złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez tzw. podpisu kwalifikowanego) i można w nim określić dowolną formę dostępu do informacji (np. przesłanie skanów, kserokopii, wgląd w siedzibie urzędu). Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, wystarczy nawet wniosek złożony ustnie, a więc zwyczajna prośba.
Artykuł 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że udzielenie informacji następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje instytucja zobowiązana do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Urzędnik gminy nie ma zatem prawa żądać od pani Wiktorii podania pełnych danych osobowych wraz z numerem telefonu, gdy nie jest to konieczne do dostarczenia informacji, chyba że wymaga ono innego nośnika (np. nie można zeskanować danego dokumentu), ale podawanie numeru telefonu na pewno temu nie służy.
Nie trzeba podawać pełnych danych, by uzyskać od gminy informację o działaniach i pracy urzędu
Podstawa prawna
Art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). Art. 1–23 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782).