Firma kończąca działalność, która znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej, może wnioskować o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Tak wynika z odpowiedzi biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON).

O wyjaśnienia poprosiła Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która przedstawiła sytuację spółdzielni inwalidów, która zamierza przejść w stan likwidacji i zakończyć swoją działalność 31 grudnia 2015 r. Decyzja ta nie jest jednak związana z trudną sytuacją ekonomiczną, ponieważ nie ma ona żadnych zaległości w zobowiązaniach wobec kontrahentów, terminowo reguluje też swoje należności w ZUS i urzędzie skarbowym. Przyczyną likwidacji jest starzenie się pracowników – większość z nich jest bowiem w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym, a na ich miejsce jest trudno znaleźć nowe osoby. Spółdzielnia ma jednak wątpliwości, czy w trakcie procesu likwidacyjnego będzie jej nadal przysługiwało prawo do ubiegania się o dopłaty do pensji na niepełnosprawnych pracowników.
Z odpowiedzi BON wynika, że firma będzie mogła dalej wnioskować o subsydia płacowe, o ile będzie spełniała wszystkie ustawowe warunki do ich uzyskiwania i będzie znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej. Jak wskazuje BON, jest to związane z tym, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyznane pracodawcy na dofinansowania do pensji stanowią pomoc publiczną w rozumieniu unijnych przepisów. Przesądza o tym art. 48a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.). Dodatkowo zgodnie z art. 48a ust. 3 pkt 1 tego aktu prawnego wsparcie z funduszu nie może być udzielone lub wypłacone pracodawcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która jest oceniana według kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
To też oznacza, że organ udzielający subsydiów płacowych będzie mógł skontrolować, w jakiej kondycji ekonomicznej jest będąca w trakcie likwidacji spółdzielnia. Jej sytuacja będzie oceniana według stanu na dzień złożenia wniosku, a PFRON ma prawo do żądania informacji pozwalających na dokonanie oceny. W tym konkretnym przypadku będzie mógł domagać się złożenia sprawozdań finansowych. ©?
22 tys. pracodawców korzystało w lipcu br. z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników