Prezydent 20 lipca 2015 r. podpisał ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawach: o podatku od spadków i darowizn, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o podatku leśnym. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz rozstrzygnięcie niektórych kwestii budzących wątpliwości w praktyce.

Zmiany mogą spowodować w szczególności zwiększenie obciążeń podatkowych dla centrów handlowych i biurowych, fabryk oraz dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w rezultacie objęcia opodatkowaniem części wspólnych budynków, ograniczając w tym zakresie możliwości optymalizacji podatkowej. Utrudnione będzie także wyłączenie z opodatkowania obiektów w złym stanie technicznym, co spowoduje, że częściej opłacalna będzie ich rozbiórka.

Zmiany ograniczą także atrakcyjność korzystania z pożyczki odnawialnej (rewolwingowej), dotychczas korzystnie opodatkowanej na gruncie PCC.

Pozytywnie należy ocenić zmiany w zakresie zniesienia solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli garaży w budynkach wielorodzinnych oraz uproszczenie w płatnościach i dochodzeniu mniejszych kwot podatków czy zniesienie wymogu dokonywania niektórych zgłoszeń do urzędu skarbowego przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego.

JEST PODATEK, NIE MA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Podatkiem od spadków i darowizn zostanie objęte od przyszłego roku częściowe zniesienie współwłasności oraz wyodrębnienie własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich właścicieli.

SPRZEDAŻ W RAMACH EGZEKUCJI Z PCC

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych zostaną objęte umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Może to zniechęcać potencjalnych nabywców do uczestnictwa w licytacjach komorniczych, co obniży sprawność prowadzonej egzekucji lub postępowania upadłościowego.

BEZ SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych, stanowiących odrębny przedmiot własności, współwłaściciele będą opodatkowani według ich udziałów, a nie solidarnie.

KONIEC Z OPTYMALIZACJĄ

Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie można optymalizować podatku od nieruchomości poprzez wyodrębnienie własności lokalu w budynku. Podatkiem zostanie objęta cała powierzchnia stanowiąca współwłasność. Ma to zwiększyć wpływy do budżetów gmin.

PRZECZYTAJ CAŁY DODATEK O USTAWIE O SAMORZĄDZIE GMINNYM >>