Prezydent 20 lipca 2015 r. podpisał ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawach: o podatku od spadków i darowizn, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o podatku leśnym. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz rozstrzygnięcie niektórych kwestii budzących wątpliwości w praktyce.

Zmiany mogą spowodować w szczególności zwiększenie obciążeń podatkowych dla centrów handlowych i biurowych, fabryk oraz dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych w rezultacie objęcia opodatkowaniem części wspólnych budynków, ograniczając w tym zakresie możliwości optymalizacji podatkowej. Utrudnione będzie także wyłączenie z opodatkowania obiektów w złym stanie technicznym, co spowoduje, że częściej opłacalna będzie ich rozbiórka.