Pan Paweł ma działkę. Bywa na niej często, sam lub z rodziną, ale przeważnie w okresie letnim i wczesną jesienią, póki jest zielono. Potem zamyka posiadłość na klucz, z rzadka tylko zagląda, czy wszystko w porządku. Oczywiście płaci za wywóz śmieci. Gmina ustaliła, że od działkowców pobierać będzie 28 zł miesięcznie od maja do października, niezależnie od tego, czy śmieci produkują, czy nie. Pan Paweł to zaakceptował. Ale tej wiosny otrzymał pismo, że teraz trzeba płacić od kwietnia do października. Tu protestuje, bo niby dlaczego? W kwietniu nie bywa na działce wcale. Podobnie jego sąsiedzi. – Czy gmina dowolnie może określa długość sezonu na działkach – zastanawia się nasz czytelnik.
O sposobie i częstotliwości odbierania śmieci oraz o wysokości pobieranych za to opłat rzeczywiście decydują gminy. One także określają, jak będą traktować posesje użytkowane sezonowo. – Domy letniskowe nie są miejscami stałego zamieszkania, więc są traktowane jak nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Do gminy należy decyzja, czy będzie odbierała je z takich miejsc, czy też nie – wyjaśnia Małgorzata Czeszejko-Sochacka z Ministerstwa Środowiska. – Gmina, podejmując uchwałę, może objąć systemem odbioru śmieci także nieruchomości, w których nie mieszkają mieszkańcy, ale są wytwarzane odpady komunalne. Jeśli gmina nie przewidziała odbierania odpadów z posesji niezamieszkanych, to właściciel nieruchomości powinien zawrzeć umowę z firmą znajdującą się w rejestrze gminnym, która je odbierze. Jeśli objęła systemem gminnego odbioru śmieci domy letniskowe i działki rekreacyjne, rada gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależną od okresu przebywania na takiej nieruchomości.
Opłata ta powinna być ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego typu nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jest to stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności).
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).