Gmina nie może narzucić obowiązkowej opłaty za odbiór śmieci z domku letniskowego w miesiącach wakacyjnych. Warunkiem do ściągnięcia należności jest bowiem faktyczny czas zamieszkiwania nieruchomości – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W sprawie, którą zajmował się sąd chodziło o zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Jeden z paragrafów przyjętej uchwały stanowił bowiem, iż miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu konieczne jest złożenie deklaracji śmieciowej oraz poniesienie opłaty za ich wywóz. Zapis ten nie spodobał się jednemu z właścicieli domku letniskowego usytuowanego na terenie objętym niniejszym regulaminem. Zaskarżając gminną uchwałę argumentował, że nakłada ona obowiązek ponoszenia opłaty za wywóz śmieci niezależnie od faktu, czy zostały one w ogóle wytworzone na danej nieruchomości. Właściciel domku stwierdził, iż tego typu zapis narusza art. 6i pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodał, że samorząd określając konkretne miesiące, jako te, dla których, powstaje obowiązek wniesienia opłaty dla nieruchomości wykracza poza upoważnienie ustawowe, czym narusza art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd rozpatrując sprawę przyznał rację skarżącemu stwierdzając, że Rada Gminy przekroczyła kompetencje przyznawane jej przez ustawę. Jak wskazał sąd, uchwałodawca ustalając zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy samodzielnie stworzył kategorię nieruchomości (te przeznaczone na cele letniskowe, rekreacyjne, turystyczne i zorganizowanego wypoczynku), na której stale nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na niej odpady komunalne. Tego typu zapis sprzeczny jest z art. art. 6c ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wojewódzki Sad Administracyjny uzasadniając wyrok przypomniał zasady pobierania opłat za odbiór śmieci. Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Jeśli chodzi natomiast o nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

- Treść postanowień regulaminu wskazuje, że uchwałodawca uzależnił pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od okresu, w jakim odpady powstają, zamiast od okresu, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Tego rodzaju rozwiązanie dla nieruchomości letniskowych jako nieruchomości zamieszkanych jest niedopuszczalne, albowiem istotnie narusza przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Ostatecznie orzeczono o nieważności zaskarżonego przepisu regulaminu Rady Gminy.

Podstawa prawna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 674/14,