9 zł wynosi dzienna stawka żywieniowa, 50 zł - miesięczne kieszonkowe na drobne wydatki, 20 zł - środki na zakup artykułów do higieny osobistej - m.in. taka pomoc przysługuje cudzoziemcom, którzy czekają na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce. Kwoty te określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (Dz.U. 2016 poz. 311). Nie zmieniły się one od jego wydania, co okazuje się szczególnie dotkliwe teraz, gdy inflacja gwałtownie rośnie.

Wystarczy na niewiele