Aneta Fornalik, adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski S.K.A

osobiste stawiennictwo

Najobszerniejsza regulacja dotycząca wezwań na gruncie ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2052; dalej: k.p.a.) dotyczy wezwania osób do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań – o ile jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Zgodnie z art. 50 k.p.a. organ administracji publicznej:
1) może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 października 2006 r., sygn. akt III SA/Po 144/06):
2) powinien dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe;