Rozpoczęliśmy prace nad przyszłorocznym budżetem. Niestety wszystko wskazuje na to, że zabraknie nam pieniędzy na remonty szkół. Będziemy za to mieli nadwyżkę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy środki z opłaty śmieciowej możemy przeznaczyć na inwestycje związane z oświatą?
Analizując podane zagadnienie, należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że względy celowościowe, jakkolwiek słuszne ze względów społecznych, nie mogą samoistnie warunkować sposobu ponoszenia wydatków w gospodarce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji argument w postaci niezbędności realizacji innych zadań nie może przesądzać o legalności wydatkowania środków. Przede wszystkim samorząd musi działać na podstawie i w granicach prawa. W opisanym przypadku decyzje jednostki determinują ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.p.g.) i ustawy z o finansach publicznych ( dalej: u.f.g.). W pierwszej kolejności warto przypomnieć o art. 6r ust. 1 u.u.p.g., z którego wynika, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Co jednak istotne, ustawodawca dokładnie wskazał, na jakie cele muszą i mogą zostać przeznaczone wpływy pochodzące z ww. opłaty. I tak zgodnie z ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: