Radni opracowują regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej. Czy można w nim uregulować zasady pobierania tantiem?

Nałożenie na najemców obowiązku poniesienia kosztów tantiem nie stanowi zasad ani trybu korzystania z gminnych świetlic wiejskich. Regulacja tego zagadnienia bowiem wychodzi poza delegację zawartą w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) Zgodnie z tym przepisem organy gminy mogą wydawać wyłącznie akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Pogląd ten potwierdził wojewoda pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 2 czerwca 2021 r. (nr PN-II.4131.34.2021.KJ). Wskazał on, że rada gminy nie jest uprawniona do jednostronnego nakładania obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z utworu w akcie prawa miejscowego. Taka opłata może zostać ustalona jedynie przez zawarcie odpowiedniej umowy zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
Podstawa prawna
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038)
Radni zamierzają podjąć uchwałę o przystąpieniu gminy do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Czy rada ma prawo podjąć taką uchwałę?

Nie, na co uwagę zwrócił wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 2 lipca 2021 r. (nr NPII.4131.1.700.2021). W orzeczeniu tym uchylił uchwałę podjętą przez gminę Boronów o tytule analogicznym jak w pytaniu, gdyż podjęto ją bez podstawy prawnej. Wojewoda podkreślił, że żaden z przepisów, ani sam program, nie zawiera upoważnienia dla organu stanowiącego do rozstrzygania o przystępowaniu do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Takiego upoważnienia bowiem nie zawiera ustawa o Funduszu Solidarnościowym (dalej: u.f.s.), jak i ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej u.p.s.), która w art. 115a stanowi, że zadania określone w tym akcie mogą być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego na zasadach określonych w u.f.s. Podstawy do podjęcia uchwały nie stanowi również art. 17 ust. 2 pkt 4 u.p.s. – zgodnie z tym przepisem do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Przy czym regulację tę należy traktować jako podstawę do utworzenia przez radę gminy wewnętrznych aktów programowych wyznaczających kierunki działania jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Programy osłonowe formułowane na tej podstawie dotyczyć powinny kwestii uregulowanych w u.p.s., a więc zamykać się w ramach uregulowanych nią działań i świadczeń (por. wyrok NSA z 5 lipca 2016 r., sygn. I OSK 614/16). Kompetencji do podjęcia wspomnianej uchwały nie daje ponadto art. 110 ust. 10 u.p.s., zgodnie z którym rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 9, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Wojewoda śląski zauważył, że Rada Gminy Boronów nie uchwaliła własnego programu pomocy społecznej, lecz przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, który w ramach Funduszu Solidarnościowego jest realizowany przez ministra rodziny i polityki społecznej. Zdaniem organu nadzorczego działaniem tym rada wkroczyła w kompetencje organu wykonawczego, który na podstawie art. 31 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest jedynym podmiotem uprawnionym do rozstrzygania w tej kwestii i do podejmowania czynności faktycznych zmierzających do przystępowania do programu oraz jego wdrażania i realizacji.

Podstawa prawna
art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10, art. 115a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 803);
art. 31 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038).
ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 321)
W regulaminie podjętym przez radę gminy znalazł się zapis, że „osoby z tytułem honorowego obywatela miasta, które dopuściły się czynu niegodnego, mogą go stracić”. Czy taka przesłanka może być powodem utraty tego zaszczytu?

Tego typu określenie jest nieprecyzyjne, więc nie może być podstawą do odebrania tytułu honorowego obywatela miasta. Wskazał na to m.in. wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 2 lipca 2021 r. (nr NPII.4131.1.704.2021). W rozstrzygnięciu nadzorczym wydanym w podobnej sprawie uznał, że tak sformułowana przesłanka utraty tytułu – dopuszczenie się czynu niegodnego – jest pojęciem niejednoznacznym i niekonkretnym, a przede wszystkim subiektywnym. Tym samym rada wprowadziła warunek uniemożliwiający właściwie dokonanie prawidłowej oceny. A jest to o tyle niedopuszczalne, że jej zaistnienie niesie ze sobą daleko idące konsekwencje dla osób uprawnionych. Wojewoda podkreślił, że uchwała jako akt normatywny powinna czynić zadość określonym wymaganiom przejrzystości i klarowności, co oznacza, że musi on być skonstruowany w taki sposób, aby jego treść była zrozumiała i właściwie odczytana przez jego przeciętnego adresata.

Podstawa prawna
art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038).
Radni otrzymali od wójta projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jednym z zapisów wskazano, że obsługa komunikacyjna terenu objętego tym planem będzie się odbywać istniejącym zjazdem z drogi. Czy do planu można wprowadzić taki zapis?

Wprowadzenie do planu miejscowego regulacji dotyczących zjazdów z dróg wykracza poza kompetencję prawodawczą, jaką posiada rada gminy. Na ten temat wypowiedział się wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 11 czerwca 2021 r. (nr NK-N.4131 .66.2.2021.KW). Podał on, że rada gminy, wprowadzając do planu zagospodarowania przestrzennego zapis nt. zjazdów z dróg, narusza ustawowe prerogatywy zarządcy drogi. Związanie zarządcy drogi treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obsługi komunikacyjnej określonych terenów, w tym możliwości lokalizacji zjazdów z drogi publicznej, skutkowałoby bowiem bezprzedmiotowością art. 29 u.d.p. (por. wyrok NSA z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 2097/15). Podobnie orzekł WSA w Bydgoszczy w wyroku z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 472/16). Wskazał on, że gmina w ramach władztwa planistycznego nie może w uchwale podejmować rozstrzygnięć, które zastrzeżone są dla zarządców dróg. Tym bardziej że – jak wynika z art. 29 ust. 4 u.d.p. – ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. Według bydgoskiego WSA ingerencja rady gminy w kompetencje zarządcy drogi byłaby nieuprawniona nawet gdyby przyjąć, że problem zjazdów dotyczy tylko dróg gminnych. Należy bowiem zauważyć, że zarządcą drogi nie jest organ uchwałodawczy gminy.

Podstawa prawna
art. 29 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1005)
Członkowie komisji rewizyjnej rady powiatu zostali upoważnieni przez radnych do kontroli prawidłowości powołania członków rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli zakładu opiekuńczo-leczniczego. Czy radni mogli to zrobić?
Rada powiatu nie mogła upoważnić komisji rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli spółki z o.o., ponieważ sama nie posiada takiego uprawnienia. Jak wyjaśnił wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 30 czerwca 2021 r. (nr NPII.4131.1.662.2021), komisja rewizyjna jest aparatem pomocniczym rady, za pośrednictwem którego sprawuje ona swoją funkcję kontrolną. Pomimo wykonywanych funkcji kontrolnych z upoważnienia rady, komisja nie jest jednak organem kontroli powiatu, lecz podmiotem jej podporządkowanym i działającym na jej użytek. Będąc jedynie organem wewnętrznym rady, komisja rewizyjna nie działa samodzielnie. Może jedynie dokonywać czynności kontrolnych wyłącznie w zakresie określonym przez ustawę i w trybie ustalonym przez radę. Przy czym zakres jej uprawnień nie może wykraczać poza kompetencje rady, nawet gdyby ta upoważniła ją do działania w takim zakresie. Jak bowiem wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.), kompetencje komisji rewizyjnej są pochodną kompetencji rady powiatu. Należy jednak zauważyć, że o ile katalog przedmiotowy zadań komisji rewizyjnej – poprzez sformułowanie „inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli” – pozostaje otwarty, o tyle katalog podmiotów, wobec których ta komisja może działać, jest zamknięty. Zgodnie z wolą ustawodawcy kompetencje kontrolne komisji rewizyjnej sprowadzają się do ściśle wskazanych podmiotów, tj.: do zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Kategoryczna konstrukcja art. 16 ust. 1 u.s.p. nie pozostawia przy tym możliwości jakiegokolwiek uzupełniania czy rozszerzania powyższej grupy podmiotów. Rada powiatu nie może zatem tego czynić nawet poprzez art. 16 ust. 4 u.s.p., który pozwala jej na zlecanie innych zadań. Jeżeli wolą rady jest rozszerzenie zadań komisji rewizyjnej na podstawie art. 16 ust. 4 u.s.p., to może się to odbyć jedynie poprzez zmianę przedmiotu kontroli, a nie zmianę podmiotów kontrolowanych. Ponadto skoro sama rada powiatu (stosownie do art. 16 ust. 1 u.s.p.) może kontrolować jedynie wskazane w tym przepisie podmioty, to nie może zlecać komisji rewizyjnej kontrolowania podmiotów w tym przepisie niewymienionych. Nie może ona przecież przekazać więcej, aniżeli sama posiada. Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.s.p. „rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną”. Spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie może być uznana za powiatową jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 16 ust. 1 u.s.p.
Pogląd ten potwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 433/150). Orzeczenie wprawdzie dotyczy gminy, ale można go analogicznie zastosować do powiatu. Olsztyński WSA w nim wskazał, że żaden przepis prawa nie uprawnia organów gminy do wykorzystywania posiadanych kompetencji władczych do bezpośredniego ingerowania w działalność spółki funkcjonującej według zasad cywilnoprawnych. Gmina może wpływać na losy założonej spółki i kierunki jej rozwoju tylko jako udziałowiec w granicach przysługujących jej z tego tytułu praw (por. również wyrok WSA w Gliwicach z 2 lipca 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 472/19).
Ponadto należy zauważyć, że bezpośrednia kontrola spółek odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz ustawie z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) i dokonywana jest przez stosowne organy spółek. Żaden z przepisów zawartych w u.s.p. nie przewiduje natomiast kontrolowania spółek przez organ stanowiący powiatu – za pośrednictwem komisji rewizyjnej.
Na marginesie należy wskazać, że na podstawie art. 212 par. 1 k.s.h. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.
Podsumowując: skoro komisja rewizyjna, tak jak rada powiatu, ma kontrolować działalność jedynie zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, to znaczy, że innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego, kontrolować nie może. Tak więc rada, zlecając komisji rewizyjnej kontrolę prawidłowości powołania członków rady nadzorczej zakładu opiekuńczo-leczniczego, istotnie naruszyła art. 16 ust. 1 i ust. 4 u.s.p.
Podstawa prawna
art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
art. 212 par. 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)