Radni opracowują regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej. Czy można w nim uregulować zasady pobierania tantiem?

Nałożenie na najemców obowiązku poniesienia kosztów tantiem nie stanowi zasad ani trybu korzystania z gminnych świetlic wiejskich. Regulacja tego zagadnienia bowiem wychodzi poza delegację zawartą w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) Zgodnie z tym przepisem organy gminy mogą wydawać wyłącznie akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.