1 lipca potwierdzono ostatecznie uzgodnienia zawarte w uchwale Rady Ministrów, które doprecyzowują program. – Kryteria dotyczące dochodu mieszkańca zostały zniesione – zaznaczyła prezes BGK.
To dobra wiadomość dla zamożniejszych JST, które obawiały się, że zostaną wykluczone z podziału ogromnych środków na inwestycje, bo w każdym kolejnym naborze będą trafiać na koniec kolejki po pieniądze. Tymczasem w najbliższych latach do samorządów ma trafić nawet 140 mld zł.
Według Marka Wójcika, eksperta Związku Miast Polskich, zdecydowała prosta kalkulacja: wybór między 10 tys. małych projektów na kilka milionów złotych i problemami z ich rozliczeniem, a tysiącem projektów na 80–100 mln zł. – Zwiększy to wpływy do bud żetu państwa i będzie miało konsekwencje dla rynku finansowego. Miasta przy liczących kilkadziesiąt milionów złotych inwestycjach będą się podpierały kapitałem finansowym, a więc uruchomiony zostanie sektor bankowy. Poza tym przy dużych projektach, które gwarantują duże samorządy, będą pracowały większe firmy – zaznacza.
BGK informuje, powołując się na uchwałę nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, że doprecyzowano regulamin programu także w kilku innych punktach.
Największe dofinansowanie, bo do 95 proc. wartości, samorząd otrzyma na inwestycje wchodzące w zakres pierwszego priorytetu, czyli na budowę lub modernizację: infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarni, przetwarzania biologicznego, segregacji oraz na odnawialne źródła energii.
Im niższy priorytet, tym mniejsze będą poziomy dofinansowania inwestycji: do 90 proc. (priorytet 2), do 85 proc. (priorytet 3) oraz do 80 proc. (priorytet 4).
JST będą mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski. Tylko jeden nie będzie miał limitu kwoty (zarówno górnej, jak i dolnej granicy wartości inwestycji). Drugi będzie ograniczony kwotą do 30 mln zł, a trzeci – kwotą do 5 mln zł.
Dofinansowanie będzie mogło być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców. Program będzie finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Komunikat o uruchomieniu pierwszego pilotażowego naboru pojawił się 2 lipca, w związku z tym potrwa on do 30 lipca. BGK uruchomił aplikację, za pomocą której samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji.
Po zakończeniu naboru BGK przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która przygotuje rekomendację dla premiera, a szef rządu zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Samorządowcy apelują, aby proces rozdzielania pieniędzy był transparenty.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia.