Zgodnie z upoważnieniem zawartym w zmienionym art. 31zzca ust. 1 specustawy o COVID-19 rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń, należnej w 2021 r., lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W myśl art. 31zzca ust. 3 pkt 2 specustawy termin ten może zostać przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Ponadto gdy rada w uchwale postanowi o zwolnieniu, może także przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od tych przedsiębiorców, którzy wnieśli ją jednorazowo za 2020 r. (w terminie do 31 stycznia 2021 r.),
Przypomnijmy, że opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Nowelizacja z 21 grudnia 2020 r. pozostawiła w art. 31zzca specustawy o COVID-19 zastrzeżenie, że przewidzenie w tym przepisie ulgi mogą dotyczyć tylko tych przedsiębiorców, którzy mają koncesję na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu zakupu. Ustawodawcy chodziło zatem głównie o branżę gastronomiczną. Delegacja nie odnosi się do przedsiębiorców, którzy sprzedają poza miejscem zakupu, czyli np. sklepów monopolowych.
Analogiczne przepisy wprowadziła na 2020 r. tarcza 4.0. Nowelizacja z 21 grudnia 2020 r. specustawy o COVID-19 przedłuża zatem możliwość skorzystania przez rady gmin z delegacji do wydania uchwał. Z informacji napływających z magistratów wynika, że gminy w u.br., nie kwapiły się do udzielania zwolnień od opłat za koncesję. Tylko niektóre uchwaliły ulgi, np. Rada Miejska w Bielsku Białej zwolniła przedsiębiorców z obowiązku uiszczenia trzeciej raty opłaty, a oprócz tego postanowiła zwrócić część daniny tym z nich, którzy przelali opłatę w całości do 31 stycznia 2020 r. Miejscowe władze często tłumaczą się, że przedsiębiorcy nie występowali o taką pomoc. ©℗
Podstawa prawna
• art. 31zzca ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
• art. 111 ust. 7 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1492)