Mieszkańcy nie mogą zainicjować referendum lokalnego, jeśli w sprawie zapadło już rozstrzygnięcie pochodzące od organu jednostki samorządu terytorialnego.
Tak uznał wojewoda łódzki i uchylił uchwałę rady gminy w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów na terenie gminy.
Referendum zostało zainicjowane przez grupę mieszkańców. Postanowiono zadać w nim pytanie: czy jesteś przeciwko budowie zakładu termicznego przetwarzania odpadów na terenie gminy? Przeprowadzając postępowanie nadzorcze, wojewoda uznał, że uchwała jest sprzeczna z art. 2 ustawy z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Z treści przepisu wynika, że mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego mają prawo wyrazić w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji tej jednostki. Wynik z tego referendum na charakter stanowczy i rozstrzygający. Mieszkańcy z tego uprawnienia mogą skorzystać, gdy w sprawie będącej przedmiotem referendum nie zapadło rozstrzygnięcie pochodzące od organu samorządu terytorialnego.
Organ nadzoru zauważył, że rada gminy podjęła już uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości, gdzie miała znajdować się inwestycja. Regulacje te przewidują możliwość budowy regionalnego zakładu przetwarzania odpadów. Oznacza to, że w obrocie prawnym funkcjonuje już akt prawa miejscowego zawierający rozstrzygnięcie w sprawie, którą zamierzano poddać pod głosowanie w drodze referendum. Akt ten jest obowiązujący i jego działania nie można zablokować, przeprowadzając referendum. Organ nadzoru podkreślił, że mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której referendum byłoby środkiem uniemożliwiającym wejście w życie i obowiązywanie aktu prawa miejscowego.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego PNK.I.4131.835.2011