Nowe przepisy wymieniają katalog dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie prywatnego domu opieki. Doprecyzowują też procedurę jej uzyskiwania.
Takie rozwiązania przewidują dwa projekty rozporządzeń ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę. Zastąpią one dotychczas obowiązujące przepisy, które stracą swoją ważność na podstawie art. 11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 1690 ze zm.).
Podmiot, który chce prowadzić placówkę z całodobowymi usługami opiekuńczymi dla niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, musi otrzymać zezwolenie od wojewody i wpis do prowadzonego przez niego rejestru. Aby uzyskać pozwolenie, musi złożyć wniosek, a jego wzór określa załącznik do rozporządzenia. W porównaniu z obecnie stosowanym formularzem ten nowy rozszerza zakres danych, m.in. o adres e-mail, numer KRS oraz dane dotyczące pełnomocnika (jeśli występuje on w imieniu podmiotu zakładającego dom opieki o zezwolenie). Dodatkowo na nowym druku wymieniona została lista dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku, co ma ułatwić ubiegającym się o zezwolenie złożenie kompletnej dokumentacji (gdy będzie jakiegoś brakować, wojewoda wyznaczy termin 14 dni na ich dostarczenie).