- Nie można subsydiować kosztów odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych pieniędzmi pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców - mówi w rozmowie z DGP Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Ziemski&Partners.
Jak będzie wyglądał odbiór odpadów z biurowców i instytucji po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych – z wyjątkiem nieruchomości letniskowych i nieruchomości mieszanych – będą mieli dobrowolność w wyborze systemu odbioru odpadów komunalnych. Nawet jeśli rada gminy podejmie uchwałę o objęciu nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, odbiór ten będzie możliwy dopiero po złożeniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody w tym zakresie. Zgoda ta będzie miała charakter odwoływalny. Jednocześnie taki właściciel nieruchomości będzie musiał we własnym zakresie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Wójt, burmistrz, prezydent miasta będzie miał obowiązek kontrolować zawarcie tego typu umów oraz korzystanie z nich.