Radni nie mogą w uchwale zobowiązać rodziców, aby przyprowadzali do żłobka wyłącznie zdrowe dzieci, bo w jej treści powinny znajdować się sformułowania jasne oraz niedopuszczające do ich swobodnej interpretacji.
Wskazane przez nich pojęcie jest zaś nieostre i może być różnie rozumiane. Stwierdził tak wojewoda wielkopolski, który orzekł nieważność uchwały rady miasta Borek Wielkopolski dotyczącej utworzenia publicznego żłobka, w której został określony statut tej placówki.
Zdaniem organu nadzoru nastąpiło to z naruszeniem prawa. Artykuł 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) wymienia pięć elementów, które powinny zostać uregulowane w statucie żłobka. Radni w uchwale pominęli dwa z nich. Nie znalazły się w niej zapisy ustalające udział rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku, a także to, w jaki sposób będzie wyglądało przyjmowanie dzieci w trybie 18d ustawy (zgodnie z nim w przypadku czasowej nieobecności podopiecznego żłobka jego miejsce może zająć inny maluch). Wojewoda podkreślał, że rada gminy jest zobowiązana do przestrzegania zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę. Pominięcie któregokolwiek z wymienionych elementów statutu żłobka ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem uchwały.
Zastrzeżenia wojewody wzbudziło też wskazanie, że pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci, które skończyły rok życia. Zwraca uwagę, że wprawdzie w statucie powinny zostać opisane warunki przyjmowania podopiecznych, ale jak wynika z art. 11 ust. 2 pkt 3 powinno to nastąpić z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. Uchwała nie wskazuje natomiast, czy wspomniane kryteria pierwszeństwa są równoważne czy wartościowane według kolejności. Co więcej, rada postanowiła, że szczegółowe zasady rekrutacji do placówki ma określać regulamin ustalany przez dyrektora. Zdaniem wojewody doszło w ten sposób do nieuprawnionego i sprzecznego z prawem przekazania do innego podmiotu kompetencji, które ustawa żłobkowa przewiduje dla radnych. To na nich właśnie spoczywa obowiązek uregulowania warunków naboru dzieci do placówki w jej statucie.
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.574.2018.19 wojewody wielkopolskiego z 14 listopada 2018 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia