Samorząd może przeprowadzić kontrolę doraźną w placówce dla maluchów poza przyjętym planem nadzoru nie tylko w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach związanych z jej funkcjonowaniem.
Błędy wytknął radzie miasta Puchaczów wojewoda lubelski, który stwierdził nieważność jednego z zapisów umieszczonych w uchwale z 27 września 2018 r. dotyczącej sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Została ona podjęta na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.). Zgodnie z nim samorząd sprawuje nadzór nad działającymi na jego terenie placówkami na podstawie planu, stanowiącego element uchwały radnych.
Wojewoda zakwestionował znajdujący się w niej przepis, który przewidywał, że gminni urzędnicy mogą przeprowadzać czynności nadzorcze poza zatwierdzonym planem, jeśli powzięte zostały informacje o nieprawidłowościach w organizacji lub funkcjonowaniu żłobków i klubów dziecięcych. W jego ocenie naruszony został w ten sposób art. 55 ust. 2 ustawy, który zakłada o wiele szerszy zakres kontroli doraźnej, niż zostało to wskazane w uchwale. Ten artykuł określa bowiem, że jest ona przeprowadzana w jeszcze dwóch innych – poza opisaną w uchwale – sytuacjach, a mianowicie gdyby okazało się, że właściciel placówki podał do rejestru dane niezgodne ze stanem faktycznym oraz jeśli nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania gminie sprawozdań z działalności.
Wojewoda w uzasadnieniu swojej decyzji podkreśla, że modyfikacja przez przepisy uchwały regulacji ustawowych może prowadzić do odmiennej lub nawet sprzecznej z intencjami ustawodawcy ich interpretacji. Dodał, że takie działanie w myśl orzecznictwa sądów administracyjnych stanowi istotne naruszenie prawa i jest uznawane za wysoce dezinformujące.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego nr PN-II.4131.304.2018 z 30 października 2018 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia