Wojewodowie otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów obsługi programu „Maluch+”. Na ten cel ma być przeznaczone do pół miliona złotych rocznie.
Obecnie przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) nie przewidują żadnych środków dla pracowników podległych im urzędów za wykonywanie zadań związanych z realizacją wspomnianego programu. A tych wcale nie jest mało, bo zajmują się m.in. przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich wstępną weryfikacją, podpisywaniem umów o udzielenie dotacji oraz kontrolą ich wykonywania. W związku z tym, że „Maluch+” stale się rozwija i cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony gmin oraz podmiotów prywatnych, jego obsługa wymaga więcej czasu i zaangażowania dodatkowych pracowników. Jednocześnie co roku pojawiają się zwroty z tytułu niewykorzystanej dotacji, np. z powodu rezygnacji z udziału w programie czy zmniejszenia jej wysokości (z uwagi na powstanie mniejszej liczby miejsc, niż wynikało to z wniosku).
Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało, że część pieniędzy – maksymalnie 0,5 mln zł – może być przeznaczona właśnie na pokrycie kosztów obsługi, takich jak wynagrodzenia oraz dodatki zadaniowe dla pracowników. Umożliwiająca wprowadzenie takiego rozwiązania zmiana art. 62 ustawy żłobkowej znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje ona też, że pieniądze między wojewodów będą dzielone w oparciu o określone kryteria, w tym liczbę zadeklarowanych do utworzenia miejsc przez samorządy oraz liczbę podpisanych umów.
Ponadto w ramach nowelizacji zmodyfikowany zostanie przepis dotyczący zawartości sprawozdań z działalności żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, składanych zarówno przez gminy jak i podmioty prywatne. Rozszerzony zostanie zakres podawanych w nim informacji, bo trzeba będzie w nich wpisać dodatkowo liczbę dzieci z uwzględnieniem ich wieku oraz tego, czy są niepełnosprawne, czas otwarcia placówki oraz to, czy funkcjonuje jako jednostka przyzakładowa. Z kolei podmioty, które będą składać w gminie wniosek o zarejestrowanie miejsca opieki, będą musiały w nim podać numer telefonu oraz adres e-mail. Dzięki temu samorząd będzie mógł szybciej skontaktować się w przypadku jakichś niejasności we wniosku, a wspomniane dane nie będą ujawniane w dostępnym publicznie rejestrze placówek dla dzieci do lat 3.
Wreszcie projekt zakłada doprecyzowanie art. 15 ustawy, tak aby jednoznacznie z niego wynikało, że osoby zatrudniane w żłobkach i klubach dziecięcych muszą zostać sprawdzone czy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym niezależnie od złożenia zaświadczenia o niekaralności.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji