Według przepisów, dyrektor delegatury Państwowej Komisji Wyborczej przyjmuje zgłoszenia na urzędników wyborczych najpóźniej do 21 dnia od ogłoszenia informacji, o ich liczbie w gminie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Termin już minął 13 marca i stanowiska są obsadzone. Czy jednak warto było starać się o tą posadę? Wszak kadencja jest pełniona przez 6 kolejnych lat. O to kilka przydatnych informacji, które przybliżą prawa i obowiązki urzędnika wyborczego.

Według kodeksu wyborczego, do zadań urzędnika wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Wszystko to ma realizować poprzez:

• tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

  • • przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych; • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych; • zapewnienie odpowiedniej liczby kopert na pakiet wyborczy (przygotowanie odpowiedniej liczby kart do głosowania i dostarczenie ich właściwym komisjom wyborczym) • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, • pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania, w terminach uzgodnionych z komisarzem wyborczym oraz poinformowanie o nich wójta, a także właściwych terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych; • przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej; • należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej; • oraz wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

Zadań jest dosyć sporo, a nie wszystkie też zostały tutaj wymienione, przy czym należy pamiętać, że kwota wynagrodzenia urzędnikom wyborczym przyznawana jest proporcjonalnie do czasu ich realizacji, przy założeniu, że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5”. Według PKW nie może być ona większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy. Natomiast kadencja ma trwać 6 lat.

Czy to dużo i czy warto?

To trzeba jeszcze stawić z warunkami zatrudnienia na dotychczas piastowanym stanowisku urzędniczym. Zrezygnować można zawsze. KW stanowi, że funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa w przypadku:

  • zrzeczenia się funkcji;
  • śmierci;
  • podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
  • odwołania.
Płatność wynagrodzenia urzędnika wyborczego następuje raz w miesiącu, do10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

Stosunek pracy?

Pełnienie funkcji urzędnika wyborczego nie wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy, ani zawarciem umowy cywilnoprawnej. Dotychczasowy pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań.

Urzędnik wyborczy, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia, jest obowiązany, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy. W sytuacjach nagłych urzędnik wyborczy może poinformować pracodawcę o konieczności wykonywania zadań urzędnika wyborczego i przewidywanym okresie nieobecności w pracy po upływie terminu określonego. Zawiadomienie to może zostać dokonane np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, urzędnik wyborczy zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań urzędnika wyborczego. Zaświadczenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko urzędnika wyborczego oraz czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie wystawia komisarz wyborczy.

Dokument sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje urzędnik wyborczy w celu przedstawienia pracodawcy, a drugi pozostaje w dokumentacji delegatury Krajowego Biura Wyborcze

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu ustalanej proporcjonalnie kwoty, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ta wyznaczona czyli - 4473,55 zł za miesiąc pracy.

Urzędnik wyborczy sporządza zestawienie wykonanych czynności i okresów ich wykonywania. Zestawienie to sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla komisarza wyborczego, a drugi dla urzędnika wyborczego.

Warto pamiętać, że urzędnik wyborczy przy wykonywaniu zadań powinien dążyć do tego, aby zaplanowane zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego dnia, nie były rozkładane na następne dni.

Czynności, w zależności od ich charakteru, urzędnik wyborczy może wykonywać poza siedzibą i godzinami pracy urzędu.