Choć wydawać by się mogło, że nowelizacja kodeksu wyborczego przesądziła sprawę i ten obowiązek nałożyła na urzędników wyborczych, to sprawa nie jest jasna. W projektowanych właśnie przepisach wykonawczych zadania te są nadal w gestii samorządu.
O niezgodności projektu rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów z kodeksem wyborczym mówią Związek Miast Polskich i Rządowe Centrum Legislacji. O co chodzi? Otóż nowelizacja kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r. (dalej: k.w.) obowiązek przyjmowania i przechowywania dokumentów wyborczych przeniosła z samorządu na urzędników wyborczych. Tymczasem minister kultury uznał w projekcie rozporządzenia, że zadania te należą do samorządu, tak jak było przy poprzednich wyborach.
Projektowane regulacje są sprzeczne z art. 79 par. 2 k.w., bo nie wzięto w nich pod uwagę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego od 31 stycznia 2018 r. korpusu urzędników wyborczych – twierdzi prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz. Par. 4 i par. 6 projektu rozporządzenia są niezgodne z kodeksem wyborczym w zakresie, w jakim depozytariuszami ustanawiają wójta, starostę i marszałka województwa – dodaje Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.
Reklama
Taką wątpliwość sformułowała również Monika Salamończyk, dyrektor departamentu prawa gospodarczego w Rządowym Centrum Legislacji. Smaczku sprawie nadaje inna ważna kwestia. Otóż art. 8 par. 2 k.w., stanowiący delegację do wydania rozporządzenia, wskazuje, że minister kultury wyda ten akt po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych. Powstaje pytanie, czy to zrobił? Wątpliwość co do tego miała Monika Salamończyk, pisząc w uwagach do projektu, że w jego uzasadnieniu nie ma informacji, jak te dwa podmioty wykonały obowiązki w tym zakresie. Przy czym wydanie pozytywnej opinii przez PKW wydaje się nieprawdopodobne, gdyż przeczyłoby uchwale tego organu z 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych. W pkt. I ppkt 11–14 załącznika do tej uchwały PKW wyznacza bowiem następujące obowiązki urzędnikom wyborczym:
  • przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, w sposób określony odrębną uchwałą PKW;
  • przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą PKW;
  • należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą PKW;
  • udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie.

Klamka jeszcze nie zapadła. Jest jednak czas na dokonanie uzgodnień treści przyszłego rozporządzenia. – Projekt jest w trakcie procedowania. Przedmiotem prac są wszystkie zapisy, w tym również ten dotyczący podmiotów odpowiedzialnych za przechowywanie dokumentacji wyborczej – mówi DGP Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN.