W tegorocznych wyborach samorządowych też mogą oni oddać głos bez wychodzenia z domu. O takim zamiarze muszą jednak poinformować komisarza wyborczego do 8 października. Pakiet dokumentów niezbędnych do głosowania otrzymają zaś od urzędnika wyborczego.
Nowelizacja kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r. zwolniła samorząd z wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym. Musi on jednak wiedzieć o wszystkich osobach, które zdecydowały się w ten sposób zagłosować, by odnotować to w spisie wyborców. Powiadomienie gminy jest zadaniem urzędnika wyborczego. Przy czym uszczuplenie zadań tym jednostkom nie oznacza, że nie mają one wobec niepełnosprawnych wyborców żadnego obowiązku. Nadal to gminy wysyłają im podstawowe informacje dotyczące wyborów. Do właściwego wójta składa się też wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Jest na to czas do 12 października.

Pełnomocnictwu nadaje się niepowtarzalny numer wynikający z kolejności wpisów w wykazie Sporządzenie aktuPełnomocnictwo jest wystawiane w miejscu zamieszkania wyborcy z niepełnosprawnością. Wyjątkowo może być ono wydane przez inną gminę, jeżeli we wniosku znajdzie się taka prośba. Akt sporządza się w trzech egzemplarzach: po jednym dla mocodawcy, pełnomocnika i urzędu gminy. Zgodnie z art. 56 par. 7 k.w. samorząd ma obowiązek prowadzenia wykazu aktów pełnomocnictwa do głosowania. To zabezpieczenie na wypadek kontroli i weryfikacji danych o głosowaniu przez pełnomocnika podczas rozpoznawania protestów wyborczych i sądowej kontroli ważności wyborów.Cofnięcie i wygaśnięciePełnomocnictwo do głosowania można cofnąć. W takiej sytuacji wyborca z niepełnosprawnością musi złożyć oświadczenie wójtowi – najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów – lub doręczyć je właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania. Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa przed przekazaniem spisu wyborców przewodniczącemu komisji odnotowuje urzędnik gminny, a po jego przekazaniu właściwa komisja wyborcza.