Nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych prywatnemu żłobkowi może być dokonywany na podstawie umowy podpisanej z jego właścicielem, a nie uchwały radnych.
Takie stanowisko przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Bydgoszczy, która stwierdziła nieważność jednego z zapisów uchwały podjętej przez radnych tego miasta. Jej celem było uregulowanie zasad przyznawania dofinansowania dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Zastrzeżenia organu kontroli dotyczyły przepisu przewidującego, że prezydentowi miasta przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie faktycznej liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego oraz zgodności złożonego sprawozdania z wydatkowania dofinansowania z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot.
Zdaniem RIO przyjęcie takiej regulacji jest niezgodne z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.). Zgodnie z nim rada gminy może w uchwale określić wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna. Może też wskazać kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja. Natomiast wspomniany art. 60 ust. 2 nie daje podstaw do wprowadzenia do uchwały zapisów odnoszących się do kontroli. Izba przypomina przy tym, że z orzecznictwa sądów wynika, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny, niedopuszczalne jest dokonywanie ich wykładni rozszerzającej. Jednocześnie RIO podkreśla, że kontrola administracyjna w stosunku do podmiotu niepodlegającego organowi kontrolującemu, czyli prezydentowi miasta, wymaga upoważnienia ustawowego. Skoro więc w ustawie żłobkowej nie ma przepisu, który uzasadniałby zawarcie w uchwale zapisów związanych z kontrolą, to jest to działanie sprzeczne z prawem. Mogą one zaś znaleźć się w umowie, jaka jest podpisywana z beneficjentem dotacji.
Reklama

ORZECZNICTWOUchwała nr XVIII/68/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 1 sierpnia 2018 r.