Organizacje pozarządowe na realizację inwestycji będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. jej wartości - przewiduje nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która weszła w życie we wtorek. Dotąd dotacja nie mogła przekroczyć 50 proc.

Zgodnie z przepisami, prezes Rady Ministrów - jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny - może zlecać, m.in. organizacjom pozarządowym, realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu.

Dotychczas dotacja na realizację takich zadań nie mogła być wyższa niż 50 proc. planowanej wartości inwestycji. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli zadanie publiczne ma charakter inwestycyjny, możliwe będzie udzielenie na nie dotacji do nawet 80 proc. planowanej wartości kosztorysowej(bez uwzględnienia dofinansowania z Unii Europejskiej).

Celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu, jest "usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań o szczególnie istotnym i wrażliwym znaczeniu przez umożliwienie zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym".