Gmina nie może uzależniać przyznania dofinansowania dla prywatnego żłobka od tego, czy w wyznaczonym czasie rozliczył się on ze wsparcia za poprzedni rok.
Tak uznała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Poznaniu, która stwierdziła nieważność niektórych zapisów uchwały radnych gminy Sompolno w sprawie udzielania dotacji podmiotom prowadzącym żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennych opiekunów. Jedna z zakwestionowanych regulacji dotyczyła wskazania, że o dofinansowanie na dany rok mogą ubiegać się tylko te miejsca opieki, które do 31 stycznia następnego roku złożą sprawozdanie merytoryczno-finansowe, zawierające rozliczenie z wykorzystania dotacji za rok poprzedni.
W ocenie RIO postawienie tego wymogu wykracza poza regulacje wynikające z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.). Zgodnie z nim rada gminy może w uchwale określić wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji oraz kategorie dzieci, na które przyznawane jest dofinansowanie. Przepis ten przewiduje więc, że wsparcie jest wypłacane bez względu na to, w jakim terminie podmiot złoży roczne sprawozdanie.
Ponadto RIO zakwestionowała zapis uchwały, który zobowiązywał do przedstawiania listy dzieci zawierającej informację o ich dacie urodzenia oraz danych adresowych. Również w tym przypadku organ kontroli stwierdził, że doszło do naruszenia ustawy. Prawo do przetwarzania danych osobowych zostało bowiem na jej podstawie przyznane wyłącznie podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna w zakresie wskazanym w art. 3a ust. 2 czyli przy rekrutacji i w związku z zapewnieniem maluchom odpowiedniej opieki. Takie uprawnienie nie zostało natomiast przyznane gminie udzielającej dotacji.

orzecznictwo

Uchwała nr 18/1024/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 1 sierpnia 2018 r.