Gmina wydzierżawiająca schronisko dla zwierząt organizacji, która je za nią prowadzi, nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków na jego modernizację – wynika z wyroku NSA.
Spór w tej sprawie toczyło miasto, które odliczyło VAT z faktur wystawionych przez miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Chodziło o wykonanie nawierzchni i odwodnienia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Prawo do odliczenia VAT zakwestionował jednak naczelnik urzędu skarbowego. Uznał bowiem, że miasto nie nabyło tych usług jako podatnik, tylko jako organ władzy publicznej. Fiskus przypomniał, że na gminach ciąży obowiązek organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienia opieki czworonogom i ich wyłapywania, w tym organizowania schronisk.
Miasto oponowało. Zwróciło uwagę na to, że nieruchomość, na którą poczyniło wydatki, została wydzierżawiona Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, któremu gmina przekazała obowiązek prowadzenia schroniska. Podkreśliło, że odpłatna dzierżawa nie miała na celu optymalizacji w VAT, tylko uregulowanie stanu własnościowego nieruchomości. Dodało, że TOZ płaci za dzierżawę 1 zł czynszu rocznie. Urzędnicy uważali, że skoro nieruchomość jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych, to należy pozwolić odliczyć VAT od wydatków na modernizację.
Z miastem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Stwierdził, że może odliczyć VAT od modernizacji skoro wydzierżawia nieruchomość. – Z ustawy o VAT wyraźnie wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami VAT w zakresie wykonywania zadań własnych, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT) – podkreślił sąd. Tym, że czynsz dzierżawny wynosi 1 zł rocznie WSA się nie zajął, bo – jak podkreślił – spór toczył się o możliwość odliczenia VAT od modernizacji, a nie wysokości podatku należnego od dzierżawy.
Miasto przegrało jednak w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd stwierdził, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie może być interpretowany tak dosłownie. – Odpłatna dzierżawa nieruchomości za symboliczną złotówkę nie stanowi bezwzględnego przejawu działalności gospodarczej. Istotny jest cel takiej czynności – wyjaśnił NSA. Uznał, że w tej sprawie celem dzierżawy była realizacja zadania nałożonego na gminę i że w tym samym celu przeprowadzono prace modernizacyjne. – Gdyby nie chodziło o schronisko i gmina działałaby jak przedsiębiorca, to raczej nie zdecydowałaby się na poniesienie dużych wydatków na modernizację, skoro czynsz dzierżawny wynosił symboliczną złotówkę – uznał NSA. Stwierdził też, że wyłączenie działalności gminy z opodatkowania VAT nie narusza konkurencji, co definitywnie przesądziło o braku możliwości uznania jej za podatnika. Zgodnie bowiem z unijną dyrektywą o VAT organ władzy publicznej może zostać uznany za podatnika nawet w zakresie zleconych mu zadań, jeśli brak opodatkowania prowadziłby do dyskryminacji innych podmiotów.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 1828/15.