Samorząd, który zbywa ruchomości zapisane mu przez zmarłego mieszkańca, musi wystawić fakturę i naliczyć na niej VAT według odpowiedniej stawki.
Działa bowiem w ten sposób nie jako organ władzy publicznej, a jak każdy inny przedsiębiorca. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadało miasto na prawach powiatu, które odziedziczyło majątek po jednym ze swoich mieszkańców. W jego skład weszły głównie ruchomości (m.in. pianino). Nie planowało wykorzystywać go do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdecydowało się go sprzedać w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729). Jak podkreślało, głównym celem takiej sprzedaży nie był więc zarobek, a „inny sposób gospodarowania mieniem”.
Miasto sądziło, że od takiej transakcji nie będzie musiało rozliczać VAT. Argumentowało, że pozyskany majątek nie służył mu do prowadzenia działalności gospodarczej, a jako jego właściciel może nim dowolnie rozporządzać. Oznacza to, że przy sprzedaży nie powinno być traktowane jak prywatni przedsiębiorcy, którzy rozliczają z tego tytułu VAT.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o VAT daninie podlegają wszystkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Jednym z wyjątków, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, jest sytuacja, gdy organy władzy publicznej (np. gminy miejskie) realizują swoje zadania publiczne. Co ważne, wyjątek ten nie dotyczy sytuacji, gdy robią to na podstawie umów cywilnoprawnych. Innymi słowy, samorząd nie powinien rozliczać podatku, jeśli wykonuje zadania publicznoprawne, ale jak najbardziej powinien płacić VAT, jeśli np. sprzedaje coś na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ta druga sytuacja, zdaniem dyrektora KIS, wystąpiła w tej sprawie.
Miasto pozyskało majątek w spadku i teraz chce go sprzedać jako zwykły uczestnik obrotu gospodarczego. Nie będzie więc działać jako organ władzy publicznej. Co więcej, gdyby mogło dokonać sprzedaży bez VAT, to znalazłoby się w lepszej sytuacji od normalnych przedsiębiorców – podkreślił dyrektor KIS. Miasto powinno więc wystawić fakturę z tytułu sprzedaży odziedziczonego majątku i naliczyć podatek według odpowiedniej stawki – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.110.2018.1.SJ